PROGRAM RADA KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE U 2012. GODINU

Program rada Kluba usvojen je na Skupštini 

1.     Pratiti društvena i svetska zbivanja od značaja za bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj, suverenitet i teritorijalnu celovitost, posebno u vezi sa statusom pokrajine KiM. Na osnovu usvojenih stavova na Izvršnom odboru,  u ime Kluba pružati podršku programski sličnim nestranačkim udruženjima i svim nivoima vlasti na očuvanju slobode, suvereniteta i celovitosti Republike Srbije. Sve ovo realizovati u duhu slobodarskih tradicija i patriotskih vrednosti generalskog kora saglasno  programskoj politici Kluba.

 

2.     Preduzimati mere za dosledno poštovanje etike, ugleda i časti udruženja i članova unutar Kluba, u društvu i na međunarodnom planu.

 

3.     Organizovati saradnju sa sličnim asocijacijama u svetu, kao i istaknutim pojedincima Međunarodne zajednice i Srpske dijaspore, koji deluju na podršci interesa Srbije a koji su u skladu sa Statutom kluba i u okviru stvarnih mogućnosti.

 

4.     Izvršni odbor će s udruženjima čiji je Klub pridruženi kolektivni član, kao i drugim udruženjima s kojim je ostvario saradnju, koordinirati kroz sekcije zajedničke zadatke u skladu sa našim statutom, ovim programom i njihovim oblicima angažovanja.

5. Posebno raditi na  osmišljivanju oblika saradnje sa Upravom za veterane u MO, kao i saradnje sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku u vezi sa negovanjem tradicija i odnosa prema veteranima. Sa Upravom za veterane posebno koordinisati i sarađivati na osmišljavanju i poboljšavanju odnosa  prema vojnim veteranima na principima ravnopravnosti i vrednovanja na nacionalnom nivou.

Planirati i koordinirati započetu akciju upoznavanja sa jedinicama i ustanovama VS. Načelni plan je da se obiđu VTI, VA i Rečna flotila u narednoj godini.

 

6.     Pratiti donošenje Zakona i drugih upravnih akata od interesa za socijalni i  društveni status vojnih penzionera i vojnih invalida. Zajedno sa UVPS i drugim zainteresovanim organizacijama preduzimati potrebne mere radi zaštite prava i statusa i socijanog položaja. Sa UVPS posebno se angažovati na zahtevu ravnopravnosti za sve vojne penzionere.

Pružati pravnu pomoć članovima Kluba po zahtevu.

 

 

7.     Nastaviti rad, završiti pripremu i izdati knjigu „Bibliografski rečnik generala i admirala Srbije“ sa obuhvatom perioda od 1981. do 2010. godine“.

 

8.     Aktivno učestvovati u realizaciji obeležavanja značajnih istorijskih događaja, negovanju i očuvanju tradicija naše države i njene vojske. Kad god je moguće pojavljivati se i na lokalnom nivou  u unutrašnjosti republike, a po pozivu i u drugim prijateljskim državama, prema realnim mogućnostima Kluba.

Učestvovati na okruglim stolovima i drugim naučnim skupovima koji su u skladu sa programom rada Kluba.

 

9.     Dostojanstveno i po posebnom planu IO obeležiti značajne godišnjice iz naše istorije, a posebno trinaestu godišnjicu od agresije NATO-a na SRJ.

 

10.     Klub će i dalje na osnovu zahteva  nastaviti da pruža potrebnu pomoć penzionisanim vojnim licima kojima se sudi pred Međunarodnim tribunalom u Hagu. Delovanje uskladiti sa nadležnim državnim institucijama poštujući državne interese Republike Srbije i  uvažavajući svoje realne mogućnosti.

 

11.     Zavisno od interesovanja članstva Klub će realizovati određene kulturne i sportsko-rekreativne sadržaje i druge zajedničke nastupe prema domaćoj javnosti. Ovde posebno ostvariti saradnju sa udruženjima koja neguju slobodarske tradicije uključivanjem u njihove obilaske značajnih istorijskih mesta.

 

12.     Nastaviti sa zahtevom i zalaganjem i medijski forsirati da nadležni izgrade jedinstveni spomenik u Beogradu svim žrtvama agresije NATO-a 1999. godine.

 

13.     U skladu sa odlukama sa ove godišnje skupštine izvršiti promenu adrese sedišta  Kluba.

 

14.     Medijska prezentacija Kluba je stalni zadatak. Sajt Kluba će biti neprekidno ažuran kao javni izvor za obaveštavanje šire  javnosti i članstva o aktivnostima Kluba.

 

15.     Na osnovu usvojenog Programa rada Kluba u 2012. godini Izvršni odbor će do 20. decembra  izraditi Plan rada Kluba za 2012. godinu i biti odgovoran za njegovu realizaciju. Na osnovu Plana rada Kluba Podružnica u Nišu će do 31. decembra 2011. godine uraditi svoj plan rada i dostaviti ga Izvršnom odboru na odobrenje.

16.     Analizu realizacije Programa i Plana rada Kluba u 2012. godini izvršiće Izvršni odbor Kluba a usvojiti je Skupština Kluba na osnovu izveštaja predsednika Izvršnog odbora .

17. Organizovati i održati  3. Izbornu Skupštinu Kluba koju održati u novembru 2012. godine. Izvršni odbor će pripremiti Izveštaj o četvorogodišnjem radu izvršnih organa Kluba i podneti ga na usvajanje Izbornoj Skupštini.

U pripremi Izborne  skupštine očekuje se učešće i doprinos svakog člana Kluba generala i admirala Srbije.

 

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

general-pukovnik u penziji

dr Vidoje Pantelić, dipl. inž., s.r.