PROGRAM RADA KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE U 2009. GODINI

PROGRAM    RADA
Kluba generala i admirala VS za 2009. godinu usvojen na godišnjoj Skupštini
18. novembra 2008 godine

 

Program rada Kluba u 2009. godini usaglašen je sa zadacima Kluba određenim Statutom Kluba  uključujući i prenošenje određenih zadataka koji nisu realizovani u 2008. godini. Neki od zadataka Kluba biće inicirani i aktuelnim procesima i događajima u zemlji.

 

1.  Klub će pratiti procese bitne za bezbednost Republike Srbije, njenog međunarodnog položaja, suvereniteta i teritorijalne celovitosti posebno vezanih za status K i M. Klub će nastojati da pruži najvišu podršku državnim organima na očuvanju suvereniteta  i teritorijalne celovitosti Republike Srbije. Težišni zadatak Kluba biće da realizuje zadatke predviđene Statutom. Klub će činiti maksimalne napore da obezbedi neophodnu saradnju sa relevantnim državnim institucijama odgovornim za odbranu i bezbednost zemlje.

 

2. U skladu sa donošenjem novih zakona, Klub će se, u saradnji sa Udruženjem vojnih penzionera i drugim organizacijama, težišno angažovati na profesionalno-socijalnoj zaštiti stečenih prava vojnih penzionera i ratnih vojnih invalida.

 

S tim u vezi, Klub će se ponovo obratiti  Ustavnom sudu Srbije za ocenu zakonitosti članova Zakona  o VS (čl. 191, 192, 193 i 197 ) posebno iz razloga što, od februara 2008. godine kada smo pokrenuli  ovu inicijativu, od Ustavnog suda  Srbije Klub nije dobio odgovor. Klub će kao i do sada preduzimati mere na očuvanju ugleda i časti svojih članova.

 

3.  Klub će u 2009. godini nastaviti rad na monografiji „Personalne reference generala-admirala od 1981. do 2006. godine “. Ovaj zadatak bitno zavisi od angažovanja svakog člana Kluba, odnosno dostavljanja naših profesionalnih biografija.

 

4.   Na planu očuvanja i negovanja tradicija, samostalno i u saradnji sa drugim udruženjima boraca, organizacijama i institucijama, Klub će obezbediti svoje adekvatno angažovanje. Klub će se težišno angažovati na obeležavanju desetogodišnjice odbrane SR Jugoslavije od NATO agresije. Ovaj zadatak biće detaljno razrađen u Planu rada Kluba i njegovih sekcija i preko “sajta“ našeg Kluba pravovremeno prezentiran javnosti.

 

Ovaj zadatak zahteva i podrazumeva maksimalno angažovanje svakog člana našeg Kluba. U vezi ovog zadatka, Klub će sa odgovarajućim državnim organima rešiti i pitanje nošenja uniformi penzionisanih vojnih  lica na protokolarnim svečanostima.

 

Klub će, obeležavajući desetogodišnjicu odbrane SR Jugoslavije od NATO agresije, svojim zaslužnim članovima, saradnicima, organizacijama i institucijama dodeliti zahvalnice i povelje Kluba.

 

5.  Zavisno od odluke Vlade Republike Srbije da podrži NIP projekat našeg Kluba „Angažovanje JNA u oružanim sukobima na prostoru SFRJ u periodu 1990–1992. godine“, Klub će realizaciju ovog zadatka planirati kao težište svoga rada u naredne tri godine (do 2011. god.).

 

6.  Klub će u narednoj godini – 2009. analizirati inicijativu grupe generala o mogućnosti da Klub dobije status kolektivnog člana SUBNOR-a Srbije za šta inače postoji razumevanje u  rukovodstvu  SUBNOR-a Srbije. Odgovarajuću odluku po ovom pitanju doneće Skupština Kluba. Postoji i mogućnost da Klub dobije i status kolektivnog člana Udruženja vojnih penzionera Srbije.

 

7.   Klub će u okviru svojih realnih  mogućnosti činiti i dalje napore u vezi moguće saradnje sa sličnim asocijacijama armija drugih zemalja.

 

8.  Klub će i dalje pružati potrebnu pomoć licima po zahtevu, u vezi njihovog statusa i njihovih obaveza pred međunarodnim organizacijama i institucijama, kao i pred institucijama u zemlji, polazeći od državnih interesa Republike Srbije i realnih mogućnosti Kluba.

 

9.   Medijska prezentacija Kluba biće jedan od stalnih zadataka. Klub će sve značajne informacije o svojim aktivnostima  prezentovati na svom “sajtu“ medijima, a posebno aktivnosti  našeg Kluba  u vezi desetogodišnjice NATO agresije na SR Jugoslaviju.

 

10.  Zavisno od potreba svojih članova, Klub će realizovati određene kulturne i sportsko-rekreativne sadržaje.

 

11.  Klub će preko nadležnih državnih institucija rešiti obezbeđivanje neophodnog radnog prostora u Centralnom domu VS u Beogradu. Ovo pitanje biće značajno i za naše podružnice u Nišu i Novom Sadu.

 

12. Na osnovu Programa rada Kluba za 2009. godinu, Izvršni odbor Kluba će do 31. 12.2008. godine izraditi Plan rada Kluba za 2009. godinu i biti odgovoran za njegovu realizaciju. Na osnovu Plana rada Kluba za 2009. godinu, Podružnice Kluba u Nišu i Novom Sadu izradiće do 31. januara 2009. godine svoje Planove rada.

 

13.   Analizu realizacije Programa i Plana rada Kluba za 2009. god. izvršiće Skupština

Kluba na bazi izveštaja predsednika Izvršnog odbora. Izvršni odbor izvršiće polugodišnju analizu rada Kluba i izveštaj dostaviti predsedniku Skupštine Kluba do 30. juna  2009. godine.

 

LJS/ZS.-

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Kluba generala i admirala VS
general-potpukovnik u penziji
Ljubiša Stojimirović