Zbornik radova „Prvi svetski rat – povod, uzroci, pouke, posledice i sadašnjost“

Klub generala i admirala Srbije objavio je Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije „Prvi svetski rat – povod, uzroci, pouke, posledice i sadašnjost“, koja je održana 24-25. aprila 2014. godine u Beogradu.Zbornik

Objaviljavanje Zbornika finasirano je iz budžeta Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Naučnoistraživačku konferenciju su organizovali Međunarodni komitet organizacija oficira u rezervi i penziji (MKK), sa sedištem u Moskvi,  i Klub generala i admirala Srbije.

Na Konferenciju su pozvani naučnici, istoričari i folozofi, kao i rukovodioci organizacija – članica MKK Jugoistočne Evrope.

Osnovni cilj ovog naučnoistraživačkog skupa je da da se na osnovu istorijskih, filozofskih i drugih naučnih metoda objektivnog vrednovanja pouzdanih činjenica i naučnih saznanja objasne i objektivno verifikuju stvarni uzroci Prvog svetskog rata i ciljevi revizije istorijskih činjenica o njemu.

Posebni ciljevi su:

– Ukazati da su uzroke izbijanja Prvog svetkog rata: stalno nastojanje Ugarske (Austrougarske) za ovladavanjem Balkanskim  poluostrvom, nelegitimna aneksija Bosne i Hercegovine, Ekonomski rat protiv Srbije, Srbija je iscrpljena u balkanskim ratovima i Nemačka koristi Austrougarsku za ostvarenje svog vekovnog cilja – prodor na istok (Drang nach Osten)…

– Argumentovano dokazati da su povodi za atentat u Sarajevu i objavljivanje rata Srbiji: težak život Srba u anektiranoj Bosni i Hercegovini, provokativni manevri na Vidovdan sa ciljem pripreme za već planirani napad na Srbiju, neprihvatljiv ulitmatum Srbiji…

–  Obrazložiti situaciju u kojoj se našla Srbija na početku i u toku rata: napad preko Drine, Save i Dunava, počinjeni teški zločini nad srpskim stanovništvom, pobede srpske vojske na Ceru i Kolubari ušle su u istoriju, Nemci ostvaruju cilj, povlačenje srpske vojske preko Albanije, povratak i oslobođenje otadžbine, pun doprinos konačnoj pobedi saveznika…

Učesnici Konferencije su prepoznali kako pojedine uticajne države, koristeći kvazi naučnike, kao propagatore, sa poznatih naučnih institucija, pokušavaju da bez osnova menjaju istorijsku istinu i da krivicu za izbijanje  Prvog  svetskog rata prebace na druge, pre svih na Rusiju i Srbiju, aboliranjem svoje dokazane krivice za rat iz hegemonističkih  i kolonijalnih  interesa. Sa konferencije je  16 naučnika iz devet zemalja sveta, akademika i profesora, kao i drugih učesnika,  uputilo poruku međunarodnoj zajednici da su takva nastojanja pojedinaca, preko časnih naučnih institucija, neosnovan pokušaj podvale, i prekomponovanja istine i stvarne odgovornosti i da to neće proći. I sve to sa pokušajem poređenja ondašnjeg stanja u svetu sa današnjim igrama oko zamene mesta krivaca i žrtava. Jasna poruka i jedan od  zaključaka te naše konferencije je da revizijom istorije neko želi da svet ponovo uvede u rat.

 

 Sadržaj:

Dr Vidoje Pantelić, general-pukovnik, predsednik Izvršnog odbora Kluba generala iadmirala Srbije

PREDGOVOR

SVEČANO OTVARANJE KONFERENCIJE 24. APRIL 2014. GODINE

 Dr Aleksandar N. KANŠIN, predsednik Međunarodnog konsultativnog

komiteta organizacija oficira u rezervi i penziji, Ruska federacija.

Dr Vidoje PANTELIĆ, general-pukovnik u penziji, predsednik Izvršnog odbora Kluba generala i admirala Srbije

Nebojša RODIĆ, ministar odbrane  Republike Srbije

 R E F E R A T I:

Dr Mile BJELAJAC, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju

Srbije, Republika Srbija

OBELEŽAVANJE 100-GODIŠNJICE PRVOG SVETSKOG RATA: OBNAVLJANJE RASPRAVA I POLEMIKA

Dr Mahmut GAREJEV, predsednik Akademije vojnih nauka Ruske Federacije, general armije, Ruska federacija

POUKE I POSLEDICE PRVOG SVETSKOG RATA NA RAZVOJ VOJNE NAUKE

 Dr Zoran LAKIĆ, akademik, Republika Crna Gora

NENAUČNO PREVREDNOVANJE ISTINE O PRVOM SVJETSKOM RATU

Dušan T. BATAKOVIĆ, Balkanološki institut SANU, Beograd, Republika Srbija

SRBIJA UOČI PRVOG SVETSKOG RATA: SPOLJNI I UNUTRAŠNJI IZAZOVI

Profesor dr Željko VUJADINOVIĆ, Republika Srpska

SRBI I PRVI SVETSKI RAT –  100 GODINA KASNIJE

Dr Tibor BALA, šef Departmana Instituta i Muzeja vojne istorije,

potpukovnik, Republika Mađarska

MAĐARSKI VOJNICI AUSTROUGARSKE MONARHIJE U VELIKOM RATU

Dr Dušica BOJIĆ, Istorijski muzej Srbije, Beograd, Republika Srbija

PRVI SVETSKI RAT I SRPSKO IZBEGLIŠTVO

 Aleksandar GATALICA, njiževnik, Beograd, Republika Srbija

PRVI SVETSKI RAT: SKRUPULOZNOST 19. I BESKRUPULOZNOST 20. VEKA

Dr Ignat KRIVOROV, pukovnik, Republika Bugarska

BUGARSKI PUT KA CENTRALNIM SILAMA (1914-1915)

Prof. dr Marjan DIMITRIJEVSKI, Univerzitet «Kiril i Metodije», Skopje, Republika Makedonija

MAKEDONIJA ZA VREME PRVOG SVETSKOG RATA – REFLEKSIJE I POSLEDICE

 Dr Jevgenije VELIHOV, predsednik Međunarodne asocijacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih institucija, akademik, Ruska Federacija

Dr Anton HRNKO, član Matice Republike Slovačke, Republika Slovačka

SLOVAČKO DRUŠTVO I PRVI SVETSKI RAT

Dan-Vigo BERGTUN, potpredsednik Svetske federacije veterana (SFV), predsednik stalnog komiteta za evropska pitanja, rukovodilac sektora za mir i bezbednost SFV, Ambasador mira u OUN, Kraljevina Norveška

Erdogan KARAKUŠ, predsednik turske Asocijacije rezervnih oficira, potpukovnik, Turska

Mahmud Ode IRDAJSAT, generalni direktor ekonomske i socijalne Asocijacije penzionera – vojnika i veterana Hašimitske Kraljevine Jordan, general major u penziji

Dr Vasil PAUL, bivši rukovodilac Sektora za stratešku kontrolu naoružanja

i strateško planiranje upravljanjem Oružanim snagama Rumunije, profesor univerziteta, general-major, Rumunija

Dr Aleksandar SINAJSKI, sekretar Saveta ministara odbrane država–članica ZND, doktor istorijskih nauka, profesor, potpukovnik, Ruska federacija

Dr Milan RIHTER, predsednik Komiteta za slavistiku, Češka Republika

 DISKUSIJE:

Abraham JANAJ, predstavnik Organizacije veterana – invalida ZANAL

(ZVVO), Izrael

Loran ATAR–BAJRU, predsednik Međunarodne asocijacije mirotvoraca OUN »Vojnici mira» i predsednik Francsuke nacionalne federacije učesnika zagraničnih operacija, Francuska

Enver AJDARI, potpukovnik, generalni sekretar Nacionalne asocijacije vojnih rezrvista  Albanije, Albanija

 

PORUKE MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE – SVE ZA MIR, PROTIV RATA

 

Priređivač i glavni i odgovorni urednik Zbornika je kontraadmiral u penziji Boško Antić, likovno-grafički urednik je mr Nebojša Kujundžić, jezički urednik je književnik  Zoran R. Kovačević.