P  R  O  G  R  A  M       RADA KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE ZA 2016. GODINU

                                    

 1. Pratiti društvena i svetska zbivanja od značaja za bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj, suverenitet i teritorijalnu celovitost. Na osnovu usvojenih stavova Izvršnog odbora, u ime Kluba pružati podršku svim nivoima vlasti u aktivnostima na očuvanju slobode, suvereniteta i celovitosti Republike Srbije.
 2. Pratiti i podržavati aktivnosti svih društvenih subjekata na prevazilaženju problema sa kojima se kao društvo i država suočavamo. Na osnovu odluka Izvršnog odbora učestvovati u tim aktivnostima, a po potrebi i inicirati takve aktivnosti.
 3. Nastaviti saradnju sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posebno na planu jačanja sistema odbrane, negovanja slobodarskih tradicija našeg naroda i poboljšanja odnosa prema vojnim veteranima i njihovog statusa.
 4. Stalno se zalagati za dosledno poštovanje etike, ugleda i časti članova Kluba, kako unutar Kluba, tako i u društvu. Svi članovi i svi organi Kluba u svakoj prilici će činiti sve što mogu na očuvanju i jačanju ugleda Kluba u zemlji i inostranstvu.
 5. Nastaviti započetu međunarodnu saradnju, a u skladu sa realnim mogućnostima i potrebama, tu saradnju proširiti.
 6. Nastaviti saradnju sa udruženjima čiji je Klub kolektivni član i sa udruženjima i organizacijama sa kojim je već ostvarena saradnja. U skladu sa potrebama i mogućnostima ostvariti saradnju i sa drugim udruženjima i organizacijama kada je to u obostranom interesu.
 7. Pratiti donošenje zakona i drugih propisa kojima se regulišu socijalni i društveni status vojnih penzionera i ratnih vojnih invalida. U saradnji sa Udruženjem vojnih penzionera i drugim zainteresovanim udruženjima, uticati da se donošenjem tih propisa štite i jačaju prava i status tih lica.
 8. Pružati pravnu, savetodavnu i drugu pomoć članovima Kluba, generalima koji se nalaze na izdržavanju kazne po presudama Haškog tribunala i generalima i admiralima koji dobijaju optužnice iz Hrvatske.
 9. Aktivno učestvovati u obeležavanju značajnih istorijskih događaja, negovanju i očuvanju tradicija naše države i naše Vojske, kao i u negovanju i očuvanju kulturnog blaga našeg naroda. Kad god je moguće učestvovati i na lokalnom nivou, a po pozivu i u prijateljskim zemljama, ako za to ima mogućnosti.
 10. Nastaviti sa izradom i nabavkom usvojenih priznanja u skladu sa realnim materijalnim mogućnostima.
 11. Realizovati određene kulturne i sportsko-rekreativne sadržaje, a u skladu sa interesovanjem članova i realnim materijalnim mogućnostima.
 12. Nastaviti sa izradom svodne analize “Vojska Jugoslavije u odbrani od agresije NATO 1999. godine“.
 13. Štampati “Album fotografija“ sa izložbe održane 2014. godine povodom 15. godišnjice NATO agresije i drugo izdanje sva četiri toma “Vojska Jugoslavije u odbrani SRJ od NATO agresije“.
 14. Nastaviti sa medijskom prezentacijom Kluba. Sajt Kluba kontinuirano ažurirati. Nastaviti foto i filmsko dokumantovanje rada Kluba.
 15. Na osnovu usvojenog Programa rada Kluba za 2016.godinu, Izvršni odbor će do 01.12.2015. godine izraditi Plan rada i Plan finansiranja Kluba za 2016. godinu. Na osnovu Plana rada Kluba, Podružnica u Nišu će izraditi svoj Plan rada i dostaviti ga Izvršnom odboru na odobrenje do 15.12.2015. godine.
 16. Organizovati Skupštinu Kluba u oktobru 2016. godine. Ta Skupština će biti radna i izborna. Izvršni odbor sa predsednikom Skupštine će odlučiti da li da se u junu održi ‘svečana’ Skupština.