NOVE KNJIGE

 

 Inovacioni centar  Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu izdao je knjigu RAZVOJ SISTEMA CIVILNE ODBRANE U REPUBLICI SRBIJI – NOVI MODEL

          AUTOR JE GENERAL-MAJOR U PENZIJI dr LUKA KASTRATOVIĆ, A U KNJIZI JE DAT ISTORIJSKI RAZVOJ CIVILNE ODBRANE I BIVŠIH REPUBLIKA SFR JUGOSLAVIJE  DO 1992. GODINE, KAO I CRNE GORE DO 2006. GODINE

 Naslov

Izvodi iz recenzija

Ponuđeni materijal je aktuelan i sa  stanovišta njegovog značaja neophodan za dalji razvoj sistema Civilne odbrane u Republici Srbiji. Danas u svetu i kod nas Civilna odbrana i svi njeni elementi imaju sve veći značaj u rešavanju brojnih pitanja zaštite, spasavanja i odbrane ljudskih života, lične i kolektivne imovine i objekata od strategijskog značaja za stanovništvo i zemlju. Brojne prirodne i druge katastrofe i nesreće, nameću potrebu za još bržim razvojem i osamostaljenjem sistema civilne odbrane.

Ova studija je jedan od značajnih radova koji se bavi analizom stanja i potrebe daljeg razvoja i usavršavanja sistema Civilne odbrane kao najznačajnijeg elementa sistema odbrane u celini. Zbog toga nameće se potreba da ova studija ugleda svetlo dana i da se nađe u svim strukturama koje se aktivno bave ostvarivanje ciljeva i zadataka sistema Civilne odbrane kod nas. Materijal pruža analitički pristup civilnoj odbrani, nudeći sasvim nov model Civilne odbrane u svim uslovima i za potrebe svih struktura društva.

Smatram da ponuđeni tekst ima sve elemente studije i preporučujem ga za korišćenje kao nastavna literatura u srednjem i visokom obrazovanju. Takođe, preporučujem da  ugleda svetlo dana jer  predstavlja nešto novo u razvoju sistema civilne odbrane u Republici Srbiji.

 

05.05.2015.godine                                                                RECENZENT

B E O G R A D                                                                         Prof. Dr Slobodan Mišović

 

 

Ponuđeni rukopis je aktuealan i predstavlja značajnu analizu razvoja i aktuelnog stanja sistema civilne odbrane u zemljama međunarodne zajednica, zemalja u okruženju i posebno u Republici Srbiji. Navedena problematika predstavljena je kroz posebna poglavlja odnosno celine: 1) Određenje sistema odbrane; 2) Razvoj sistema civilne odbrane zemalja u međunarodnoj zajednici; 3) Iskustva iz razvoja sistema civilne odbrane u svetu; 4) Razvoj sistema civilne odbrane Srbije; 5) Novi model sistema civilne odbrane Republike Srbije.

Autor u teksru obrađuje na naučno popularan i leksički jasan način, faktore i činioce  koji utiču na razvoj i koncepcijsko oblikovanje sistema civilne odbrane u 20. i na početku 21. veka. To čini veoma uspešno, sagledavajući pre svega, izvore i oblike ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Strukturom rada su obuhvaćeni i na adekvatan način prezentovani sistemi civilne odbranepojedinih zemalja, ukazao na njihova obeležja, karakteristike i pravce razvoja.

Autor je smatrao veoma bitnim da na odgovarajući način prezentira iskustva iz razvoja sistema civilne odbrane (pozitivna i negativna) i to u zapadnim zemljma, istočnoevropskim zemljama, zemljama jugoistočne Evrope i Balkana.

Posmatrajući prezentirani rukopis može se zaključiti da je težišni deo teksta posvećen problematici razvoja sistema civilne odbrane Republike Srbije – istorijski kontekst, normativno-pravni, funkcionalno i institucionalno određenje sistema civilne odbrane Republike Srbije. Pored toga, autor značajnu pažnju posvećuje funkcionisanju sistema civilne odbrane kao celine i pojedinih njegovih elemenata u uslovima NATO agresije na SRJ 1999. godine. Na osnovu svega toga, autor u posebnom poglavlju daje predlog novog modela civilne odbrane koji bi bio primeren potrebama RepublikeSrbije.

Značaj posmatrane i izložene problematike proizilazi bar iz dva razloga:Prvo, o ovoj problematici u domamaćoj bibliografskoj građi nema dovoljno referentnih objavljenih radova koji bi ukazali na stanje i trendove razvoja i aktuelnog stanja civilne odbrane na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou, i drugo, aktuelnost društvenih, političkih promena, kao i pojava novih bezbednosnih izazova , rizika i pretnji na globalnom planu, a posebno na našim prostorima, nameće konstantno rešavanje aktuelnih pitanja i problema civilne odbrane, civilne zaštite i sistema zaštite i spasavanja.

 

U Beogradu, 22. 05. 2015.

   R E C E Z E N T

   Prof. Dr Vladimir Jakovljević