Програм рада

 

        12 јануар 2017. године                                  

         Број 4-1/2017

         Б Е О Г Р А Д

 

 

                                                                    ПРОГРАМ  РАДА

                                                   Клуба генерала и адмирала Србијe

                                                                   за 2017. годину

                                                   

 1. Пратити друштвена и светска збивања од значаја за безбедност Републике Србије, њен међународни положај, суверенитет и територијалну целовитост. На основу усвојених ставова Извршног одбора, у име Клуба пружати подршку свим нивоима власти у активностима на очувању слободе, суверенитета и целовитости Републике Србије.
 1. Пратити и подржавати активности свих друштвених субјеката на превазилажењу проблема са којима се као друштво и држава суочавамо. На основу одлука Извршног одбора учествовати у тим активностима, а по потреби и иницирати такве активности.
 1. Наставити сарадњу са Министарством одбране и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, посебно на плану јачања система одбране, неговања слободарских традиција нашег народа и побољшања односа према војним ветеранима и њиховог статуса.
 1. Стално се залагати за доследно поштовање етике, угледа и части чланова Клуба, како унутар Клуба, тако и у друштву. Сви чланови и сви органи Клуба у свакој прилици ће чинити све што могу на очувању и јачању угледа Клуба у земљи и иностранству.
 1. Наставити започету међународну сарадњу, а у складу са реалним могућностима и потребама, ту сарадњу проширити.
 1. Наставити сарадњу са удружењима чији је Клуб колективни члан и са удружењима и организацијама са којим је већ остварена сарадња. У складу са потребама и могућностима остварити сарадњу и са другим удружењима и организацијама када је то у обостраном интересу.
 1. Пратити доношење закона и других прописа којима се регулишу социјални и друштвени статус војних пензионера и ратних војних инвалида. У сарадњи са Удружењем војних пензионера и другим заинтересованим удружењима, утицати да се доношењем тих прописа штите и јачају права и статус тих лица.
 1. Пружати правну, саветодавну и другу помоћ члановима Клуба, генералима који се налазе на издржавању казне по пресудама Хашког трибунала и генералима и адмиралима који добијају оптужнице из Хрватске.
 1. Активно учествовати у обележавању значајних историјских догађаја, неговању и очувању традиција наше државе и наше Војске, као и у неговању и очувању културног блага нашег народа. Кад год је могуће учествовати и на локалном нивоу, а по позиву и у пријатељским земљама, ако за то има могућности.
 2. Наставити са израдом и набавком усвојених признања у складу са реалним материјалним могућностима.
 3. Реализовати одређене културне и спортско-рекреативне садржаје, а у складу са интересовањем чланова и реалним материјалним могућностима.
 4. Наставити са израдом сводне анализе “Војска Југославије у одбрани од агресије НАТО 1999. године“.
 5. Штампати друго издање сва четири тома “Војска Југославије у одбрани СРЈ од НАТО агресије“.
 6. Наставити са медијском презентацијом Клуба. Сајт Клуба континуирано ажурирати. Наставити фото и филмско докумантовање рада Клуба.
 7. На основу усвојеног Програма рада Клуба за 2017.годину, Извршни одбор ће до 15.01.2017. године израдити План рада и План финансирања Клуба за 2017. годину. На основу Плана рада Клуба, Подружница у Нишу ће израдити свој План рада и доставити га Извршном одбору на одобрење до 31.01.2017. године.
 8. Формирати Подружницу Клуба у Новом Саду.
 9. Организовати свечану у јуну и годишњу Скупштину Клуба у октобру 2017. године.

 

                                                                                                     П Р Е Д С Е Д Н И К

генерал-мајор у пензији

др Лука Кастратовић