Program rada

 

PROGRAM  RADA

 

Kluba generala i admirala Srbije

za 2018. godinu

                                                   

 1. Pratiti društvena i svetska zbivanja od značaja za bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj, suverenitet i teritorijalnu celovitost. Na osnovu usvojenih stavova Izvršnog odbora, u ime Kluba pružati podršku svim nivoima vlasti u aktivnostima na očuvanju slobode, suvereniteta i celovitosti Republike Srbije.

 

 1. Pratiti i podržavati aktivnosti svih društvenih subjekata na prevazilaženju problema sa kojima se kao društvo i država suočavamo. Na osnovu odluka Izvršnog odbora učestvovati u tim aktivnostima, a po potrebi i inicirati takve aktivnosti.

 

 1. Nastaviti saradnju sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posebno na planu jačanja sistema odbrane, negovanja slobodarskih tradicija našeg naroda i poboljšanja odnosa prema vojnim veteranima i njihovog statusa.

 

 1. Stalno se zalagati za dosledno poštovanje etike, ugleda i časti članova Kluba, kako unutar Kluba, tako i u društvu. Svi članovi i svi organi Kluba u svakoj prilici će činiti sve što mogu na očuvanju i jačanju ugleda Kluba u zemlji i inostranstvu.

 

 1. Nastaviti započetu međunarodnu saradnju, a u skladu sa realnim mogućnostima i potrebama, tu saradnju proširiti.

 

 1. Nastaviti saradnju sa udruženjima čiji je Klub kolektivni član i sa udruženjima i organizacijama sa kojim je već ostvarena saradnja. U skladu sa potrebama i mogućnostima ostvariti saradnju i sa drugim udruženjima i organizacijama kada je to u obostranom interesu.

 

 1. Pratiti donošenje zakona i drugih propisa kojima se regulišu socijalni i društveni status vojnih penzionera i ratnih vojnih invalida. U saradnji sa Udruženjem vojnih penzionera i drugim zainteresovanim udruženjima, uticati da se donošenjem tih propisa štite i jačaju prava i status tih lica.

 

 1. Pružati pravnu, savetodavnu i drugu pomoć članovima Kluba, generalima koji se nalaze na izdržavanju kazne po presudama Haškog tribunala i generalima i admiralima koji dobijaju optužnice iz Hrvatske.

 

 1. Aktivno učestvovati u obeležavanju značajnih istorijskih događaja, negovanju i očuvanju tradicija naše države i naše Vojske, kao i u negovanju i očuvanju kulturnog blaga našeg naroda. Kad god je moguće učestvovati i na lokalnom nivou, a po pozivu i u prijateljskim zemljama, ako za to ima mogućnosti.

 

 1. Nastaviti sa izradom i nabavkom usvojenih priznanja u skladu sa realnim materijalnim mogućnostima.

 

 1. Realizovati određene kulturne i sportsko-rekreativne sadržaje, a u skladu sa interesovanjem članova i realnim materijalnim mogućnostima.

 

 1. Nastaviti sa izradom svodne analize “Vojska Jugoslavije u odbrani od agresije NATO 1999. godine“.

 

 1. Štampati drugo izdanje sva četiri toma “Vojska Jugoslavije u odbrani SRJ od NATO agresije“.

 

 1. Nastaviti sa medijskom prezentacijom Kluba. Sajt Kluba kontinuirano ažurirati. Nastaviti foto i filmsko dokumantovanje rada Kluba.

 

 1. Na osnovu usvojenog Programa rada Kluba za 2018.godinu, Izvršni odbor će do 15.01.2018. godine izraditi Plan rada i Plan finansiranja Kluba za 2018. godinu. Na osnovu Plana rada Kluba, Podružnica u Nišu će izraditi svoj Plan rada i dostaviti ga Izvršnom odboru na odobrenje do 31.01.2018. godine.

 

 1. Formirati Podružnicu Kluba u Novom Sadu.

 

 1. Organizovati svečanu u junu i godišnju Skupštinu Kluba u oktobru 2018. godine.

 

P R E D S E D N I K

general-major u penziji

dr Luka Kastratović

 

        1