Program rada

 

 

 

P  R  O  G  R  A  M  

RADA KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE

ZA 2020. GODINU

                                                   

 1. Pratiti društvena i svetska zbivanja od značaja za bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj, suverenitet i teritorijalnu celovitost. Na osnovu usvojenih stavova Izvršnog odbora, u ime Kluba pružati podršku svim nivoima vlasti u aktivnostima na očuvanju slobode, suvereniteta i celovitosti Republike Srbije;

 

 1. Pratiti i podržavati aktivnosti svih društvenih subjekata na prevazilaženju problema sa kojima se kao društvo i država suočavamo. Na osnovu odluka Izvršnog odbora učestvovati u tim aktivnostima, a po potrebi i inicirati takve aktivnosti;

 

 1. Nastaviti saradnju sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posebno na planu jačanja sistema odbrane, negovanja slobodarskih tradicija našeg naroda i poboljšanja odnosa prema vojnim veteranima i njihovog statusa;

 

 1. Stalno se zalagati za dosledno poštovanje etike, ugleda i časti članova Kluba, kako unutar Kluba, tako i u društvu. Svi članovi i svi organi Kluba u svakoj prilici će činiti sve što mogu na očuvanju i jačanju ugleda Kluba u zemlji i inostranstvu;

 

 1. Nastaviti započetu međunarodnu saradnju, a u skladu sa realnim mogućnostima i potrebama, tu saradnju proširiti;

 

 1. Nastaviti saradnju sa udruženjima čiji je Klub kolektivni član i sa udruženjima i organizacijama sa kojim je već ostvarena saradnja. U skladu sa potrebama i mogućnostima ostvariti saradnju i sa drugim udruženjima i organizacijama kada je to u obostranom interesu;

 

 1. Pratiti donošenje zakona i drugih propisa kojima se regulišu socijalni i društveni status vojnih penzionera i ratnih vojnih invalida. U saradnji sa Udruženjem vojnih penzionera i drugim zainteresovanim udruženjima, uticati da se donošenjem tih propisa štite i jačaju prava i status tih lica;

 

 

 1. Pružati pravnu, savetodavnu i drugu pomoć članovima Kluba, generalima koji se nalaze na izdržavanju kazne po presudama Haškog tribunala i generalima i admiralima koji i dawe dobijaju optužnice;

 

 1. Aktivno učestvovati u obeležavanju značajnih istorijskih događaja, negovanju i očuvanju tradicija naše države i naše Vojske, kao i u negovanju i očuvanju kulturnog blaga našeg naroda. Kad god je moguće učestvovati i na lokalnom nivou, a po pozivu i u prijateljskim zemljama, ako za to ima mogućnosti;

 

 1. Nastaviti sa izradom i nabavkom usvojenih priznanja u skladu sa realnim materijalnim mogućnostima;

 

 1. Realizovati određene kulturne i sportsko-rekreativne sadržaje, a u skladu sa interesovanjem članova i realnim materijalnim mogućnostima;

 

 1. Realizovati aktivnosti na obeležavanju 21. godišnjice NATO agresije na SR Jugoslaviju – Srbiju;

 

 1. 13. Provesti aktivnosti povodom 15-te godišnjice osnivanja Kluba generala i

admirala Srbije

 

 

 14.Nastaviti sa medijskom prezentacijom Kluba. Sajt Kluba kontinuirano ažurirati.

Nastaviti fotografsko i filmsko dokumentovanje rada Kluba;

 

 15.Na osnovu usvojenog Programa rada Kluba za 2019.godinu, Izvršni odbor će do 30.   12..2019. godine izraditi Plan rada i, do 15. 1. 2020. Plan finansiranja Kluba za 2020. godinu. Na osnovu Plana rada Kluba, Podružnica u Nišu će izraditi svoj Plan rada i dostaviti ga Izvršnom odboru na odobrenje do 31.01.2020. godine  i

 

16.Organizovati  godišnju-izbornu Skupštinu Kluba u oktobru 2020. godine.

 

 

 

 

P R E D S E D N I K

general-major u penziji

dr Luka Kastratović