Statut

 

 

Broj ­74-1/2016

 1. novembra 2016. godine

B E O G R A D

 

 

Na osnovu člana 12, 13. i 17. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/2011), i člana 18. stav 1. alineja 1. Statuta Kluba generala i admirala Srbije, Skupština Kluba generala i admirala Srbije, d o n o s i :

 

 

S T A T U T

KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE

 

I

OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim statutom uređuju se naziv, sedište, uloga i zadaci, unutrašnja organizacija, članstvo, izbor i delokrug rada udruženja i njegovih organa, način finansiranja i druga pitanja od značaja za rad udruženja.

 

Naziv udruženja je Klub generala i admirala Srbije (u daljem tekstu: Klub).

 

Član 2.

 

Klub je vanstranačko, nevladino i nedobitno udruženje, osnovano radi očuvanja i negovanja slobodarskih tradicija Srbije i očuvanja ugleda i etike generala i admirala, doprinosa odbrambenoj sposobnosti zemlje, zaštiti ugleda generalskog kora, njihovog društvenog statusa i ostvarivanja kulturno-rekreativnih i drugih potreba.

 

Klub može biti član drugih udruženja i organizacija, o čemu odluku donosi Skupština Kluba (u daljem tekstu: Skupština).

 

Član 3.

 

Sedište Kluba je u Beogradu, Braće Jugović 19, a mogu se formirati i podružnice Kluba u Nišu i Novom Sadu.

 

Podružnica Kluba se organizuje radi što potpunijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka članova Kluba po mestu življenja. Prostorije Kluba i podružnica klubova su vidno obeležene.

 

Dan Kluba je 30. juni.

Član 4.

 

Klub ima amblem, logotip, pečat i štambilj.

 

Amblem Kluba je kružnog oblika, a čine ga venac od lovorovog i hrastovog lišća zlatne boje u čijem se donjem delu nalaze ukršteni pero i sablja (rukohvata zlatne boje i sečiva okrenutog na gore). Pero i sablja su srebrnastobele boje. Venac je u osnovi povezan srpskom trobojkom. Sa unutrašnje strane venca na prstenu plave boje, belim slovima ćiriličnim pismom ispisano je: KLUB GENERALA I ADMIRALA SRBIJE. U sredini se, na srebrnom polju, nalazi crveni štit sa srebrnim krstom i četiri ocila iste boje, okrenutih ka spoljašnjoj strani štita.

 

Pečat Kluba je okruglog oblika, prečnika 40 mm. Na unutrašnjoj strani kruga upisane su ćiriličnim pismom, reči “Klub generala i admirala Srbije“ Beograd, a u sredini kruga je amblem Kluba.

 

Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 60 h 30 mm, a sadrži isti tekst kao i pečat i mesto za datum i broj akta.

 

Član 5.

 

Rad Kluba je javan.

 

Klub samostalno određuje sadržaj, načine i oblike rada.

 

Član 6.

 

Klub predstavlja i zastupa predsednik Skupštine.

 

Član 7.

 

Klub može sticati imovinu i finansirati se sredstvima od članarine članova Kluba, dobrovoljnih priloga, donacija, poklona (u novcu i naturi) i drugih izvora u skladu sa važećiom propisima.

 

Novčana sredstva Kluba vode se na posebnom računu, kod banke, a njihovo korišćenje uređuje se Pravilnikom.

 

Klub vodi poslovne knjige, sačinjava finansijski izveštaj i predlaže reviziju finansijskih izveštaja u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

 

Član 8.

 

Klub dodeljuje medalje, plakete, povelje i zahvalnice, ličnostima, organizacijama, institucijama i članovima kluba. Vrste priznanja, postupak predlaganja, kriterijume za dodelu i način uručivanja uređuje se Pravilnikom.

 

Član 9.

 

Osnovni zadaci Kluba su:

 

 • negovanje i očuvanje slobodarskih tradicija i patriotskih vrednosti;
 • poštovanje etike i kodeksa generala i admirala;
 • U saradnji sa predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, doprinosi procesima i aktivnostima u jačanju odbrambene sposobnosti zemlje;
 • iniciranje i realizacija naučno-istraživačkog rada članova Kluba i informativno predstavljanje Kluba;
 • iniciranje rešavanja statusnih pitanja i pružanja pomoći svojim članovima;
 • saradnja sa Udruženjem vojnih penzionera Srbije, SUBNOR-om Srbije i drugim organizacijama, udruženjima, ustanovama i slično;
 • saradnja sa udruženjima generala i admirala, oficirskim asocijacijama i organizacijama-udruženjima vojnih veterana drugih zemalja;
 • organizovanje kulturnih, rekreativnih i drugih aktivnosti članova Kluba;
 • planiranje, organizovanje i realizacija saradnje sa medijima i
 • organizovanje izdavačke delatnosti i drugih poslova i aktivnosti predviđenih ovim Statutom.

 

II

ČLANSTVO U KLUBU

 

Član 10.

 

Članovi Kluba mogu biti generali i admirali Vojske Srbije, generali i admirali kojima je prestala profesionalna vojna služba, generali u rezervi i oficiri koji su bili na generalskom – admiralskom položaju.

 

Odlukom Skupštine mogu se primiti i počasni članovi, nezavisno od njihove profesije ili čina.

 

Počasni članovi Kluba mogu biti  generali i admirali stranih armija na osnovu njihove želje, predloga Izvršnog odbora i odluke Skupštine.

 

O članstvu u Klubu se vodi evidencija.

 

Član 11.

 

Članstvo u Klubu je dobrovoljno, stiče se potpisivanjem pristupnice i plaćanja članarine, a dokazuje članskom kartom Kluba.

 

Ponašanje i rad članova Kluba moraju biti u skladu sa Statutom i Kodeksom Kluba.

 

Članstvo u Klubu može prestati na lični zahtev člana Kluba, odlukom Skupštine na predlog Statutarne komisije ili Suda časti Kluba.

 

Član 12.

 

Dužnosti i prava člana Kluba su:

 

 • da u skladu sa Statutom i Kodeksom, zastupa interese Kluba i njegovih članova;
 • da savesno i odgovorno izvršava obaveze i zadatke koje mu povere Skupština, Izvršni odbor i drugi organi Kluba;
 • da prisustvuje sednicama Skupštine, a po posebnom pozivu, sednicama Izvršnog odbora i drugih organa Kluba;
 • da učestvuje u radu sekcija, komisija i drugih radnih tela u koje je izabran;
 • da iznosi svoje stavove na sednicama Skupštine i drugih organa Kluba i ravnopravno odlučuje po pokrenutim pitanjima;
 • da organima Kluba predlaže aktivnosti i da, u saradnji sa ostalim članovima, razmatra molbe, zahteve i druga akta;
 • da traži zaštitu Kluba u slučaju povrede njegovog autoriteta, časti i ugleda;
 • da u skladu sa Programom i Planom rada Kluba i kriterijumima koje utvrdi Izvršni odbor, izvršava poverene zadatke i
 • da plaća članarinu i prijavljuje promenu adrese stanovanja – telefonom.

 

Funkcije u Klubu, članovi Kluba obavljaju volonterski.

 

Član 13.

 

Član Kluba koji svojim ponašanjem i postupcima povredi Statut ili Kodeks snosi odgovornost.

 

O odgovornosti člana Kluba koji je povredio odredbe Statuta odlučuje, u prvom stepenu, Statutarna komisija, a Sud časti u slučaju povrede Kodeksa.

 

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, može se učiniocu izreći opomena, interno ili javno ograđivanje od delovanja i istupanja i isključenje iz Kluba.

 

O žalbama protiv odluka Statutarne komisije i Suda časti ili na njihov predlog, konačnu odluku donosi Skupština.

 

Član 14.

 

U slučaju smrti člana Kluba, predsednik Izvršnog odbora, ili lice koje on odredi, a u dogovoru sa porodicom preminulog, reguliše pitanja komemoracije i sahrane iz nadležnosti Kluba, a u skladu sa Pravilnikom o postupanju Kluba generala i admirala Srbije u slučaju smrti člana kluba, koji donosi Izvršni odbor Kluba.

 

Članovi Kluba se o smrti i sahrani člana Kluba obaveštavaju internim obaveštenjem i na osnovu čitulje porodice i Kluba.

 

III

ORGANI KLUBA

 

Član 15.

 

Organi Kluba su:

 

 • Skupština;
 • Predsednik Skupštine;
 • Izvršni odbor;
 • Nadzorni odbor;
 • Statutarna komisija i
 • Sud časti.

Mandat članova organa Kluba, predsednika i zamenika predsednika podružnica, traje četiri godine, a prestaje pre isteka roka pod uslovima predviđenim ovim Statutom.

 

Ako član organa Kluba (podružnice) nije u mogućnosti da obavlja dužnost na koju je izabran, Skupština kluba će, na prvoj narednoj sednici, umesto njega izabrati drugog člana Kluba (podružnice). Novoizabrani član preuzima mandat člana umesto koga je izabran.

 

Član 16.

 

Način rada Kluba i podružnica uređuje se poslovnikom.

 

Na svakoj sednici organa Kluba i podružnicama vodi se zapisnik, koji se zavodi u delovodnik i čuva u arhivi Kluba.

 

Radom podružnice Kluba rukovodi predsednik podružnice, a u njegovom odsustvu, zamenik predsednika. Predsednika i zamenika predsednika podružnice biraju članovi podružnice na izbornoj skupštini podružnice, ako skupštini prisustvuje najmanje polovina članova, većinom glasova prisutnih.

 

SKUPŠTINA

 

Član 17.

 

Skupština je najviši organ Kluba koja izvršava obaveze predviđene ovim statutom. Skupštinu čine svi članovi Kluba.

 

Član 18.

 

Skupština donosi sledeća dokumenta:

 

 • Statut Kluba;
 • Poslovnik o svom radu i radu organa i podružnica Kluba koje obrazuje;
 • Kodeks članova Kluba;
 • Pravilnik o raspolaganju finansijskim i materijalnim sredstvima;
 • Pravilnik o radu Nadzornog odbora;
 • Pravilnik o radu Statutarne komisije;
 • Pravilnik o radu Suda časti;
 • Pravilnik o vrstama priznanja i kriterijumima za njihovu dodelu;
 • Odluku o formiranju podružnica;
 • Odluku o formiranju sekcija Kluba i
 • Odluku o prestanku rada Kluba.

Skupština Kluba bira:

 • predsednika Skupštine;
 • predsednika i članove Izvršnog odbora;
 • članove Nadzornog odbora;
 • članove Statutarne komisije;
 • članove Suda časti i
 • članove radnih tela koje obrazuje.

Skupština Kluba utvrđuje:

 

 • godišnji program rada Kluba i
 • listu kandidata za izbor u organe Kluba.

 

Skupština Kluba odlučuje:

 

 • o svim pitanjima koja su pokrenuta na sednici Skupštine;
 • o žalbama na odluke Statutarne komisije i Suda časti, kao i o njihovim predlozima i
 • o prijemu počasnih članova Kluba.

 

Član 19.

 

           Predsednik Skupštine saziva sednicu Skupštine, određuje mesto, vreme održavanja, utvrđuje  dnevni red i njome rukovodi.

 

Skupština održava sednicu ako na njoj prisustvuje preko trećine od ukupnog broja članova Kluba.

 

Odluke Skupštine su punovažne kada se za njih izjasni više od dve trećine od ukupnog broja prisutnih članova.

 

Predloge za izbor organa Kluba Skupštini mogu podneti izborna komisija i članovi Kluba.

 

U organe Kluba članovi mogu biti birani najviše u dva uzastopna mandata.

 

Izbor organa Kluba u Skupštini obavlja se tajnim glasanjem, a ostale odluke se donose javnim glasanjam.

 

Pri izboru novih članova organa Kluba, a u cilju obezbeđivanja kontinuiteta u radu Kluba, na predlog Izvršnog odbora, na izbornu listu staviti do jedne polovine članova iz predhodnog sastava organa Kluba.

 

U slučaju ostavke ili sprečenosti za rad člana nekog organa Kluba, predsednik Skupštine će, na predlog tog organa, doneti odluku o kooptiranju novog člana. Mandat kooptiranog člana traje do naredne sednice Skupštine.

 

Izborom novih, razrešavaju se stari članovi organa Kluba.

 

Član 20.

 

Skupština održava redovne i vanredne sednice. Redovne sednice se održavaju jednom godišnje prema godišnjem planu rada Kluba, a vanredne sednice po potrebi. Vanredna sednica Skupštine saziva se ako zahtev za njeno sazivanje, u pisanom obliku, podnese Izvršni odbor ili najmanje 30 članova Kluba.

 

Pozivi za sednicu Skupštine sa neophodnim materijalom, dostavljaju se članovima najmanje osam dana pre održavanja sednice.

 

 

Član 21.

 

Za učešće u radu Skupštine, na predlog Izvršnog odbora, predsednik Skupštine može, kao goste, pozivati i lica iz drugih institucija, organizacija i predstavnike medija.

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Član 22.

 

Izvršni odbor Kluba:

 

 • Priprema predloge dokumenata iz svoje nadležnosti, koje donosi ili usvaja Skupština Kluba;
 • na osnovu usvojenog Programa rada Skupštine izrađuje godišnji plan rada Kluba;
 • planira, organizuje i kontroliše izvršavanje odluka Skupštine;
 • razmatra inicijative članova Kluba o pokretanju postupka protiv članova Kluba koji je izvršio povredu Kodeksa i dostavlja predlog Sudu časti;
 • organizuje izradu: naučno-istraživačkih projekata, studija, analiza, predavanja, seminara, savetovanja, kulturno-rekreativnih aktivnosti članova Kluba;
 • organizuje prijeme i druge oblike obeležavanja značajnih jubileja;
 • pruža pomoć pri rešavanju statusnih i drugih pitanja članova Kluba;
 • prima stranke i priprema odgovore na njihove predloge, molbe i zahteve;
 • predlaže sastav, organizaciju i program rada komisija i drugih radnih tela za izvršavanje odluke Skupštine i predsednika Skupštine;
 • predlaže formiranje sekcija i odgovoran je za njihov rad;
 • predlaže i ovlašćuje članove Kluba koji u javnosti istupaju u ime Kluba;
 • imenuje operatera, ujedno blagajnika Kluba;
 • priprema predlog odluke za dodelu priznanja i dostavlja je predsedniku Skupštine;
 • povodom određenih jubileja – godišnjica, planira i organizuje polaganje venaca na spomen obeležjima u zemlji i inostranstvu;
 • predlaže Skupštini prijem u Klub počasnih članova.

 

Član 23.

 

Izvršni odbor Kluba čine predsednik, potpredsednik, sekretar i osam članova.

 

Na izbornoj listi mora biti više kandidata od broja koji se bira.

 

Za člana Izvršnog odbora je izabran onaj kandidat koji je dobio više od polovine glasova prisutnih članova Skupštine.

 

Postupak izbora se ponavlja za onoliki broj članova odbora koji u prethodnom krugu glasanja nije popunjen.

 

 

 

 

Član 24.

 

Izvršni odbor, iz redova svojih članova, javnim glasanjem bira potpredsednika, sekretara i rukovodioce sekcija.

Predsednik Izvršnog odbora saziva sednice odbora i rukovodi njihovim radom.

 

Predlog za sazivanje sednice mogu podneti i predsednik Skupštine i najmanje pet članova odbora.

 

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Predsednik Izvršnog odbora odobrava korišćenje materijalno-finansijskih sredstava Kluba u skladu sa zakonom i Pravilnikom o raspolaganju finansijskim sredstvima Kluba.

 

Predsednik Izvršnog odbora o radu Izvršnog odbora izveštava predsednika Skupštine tromesečno.

 

Izvršni odbor održava sednice po potrebi, a najmanje jednom mesečno.

 

Sednica se održava ako na njoj prisustvuje većina članova Izvršnog odbora.

 

Sednicama Izvršnog odbora ima pravo da prisustvuje predsednik Skupštine, ostali članovi organa Skupštine i članovi Kluba, bez prava glasanja pri odlučivanju.

 

Odluke Izvršnog odbora su punovažne kada se za njih izjasni većina od prisutnog broja članova.

 

Zapisnik o sednicama Izvršnog odbora vodi sekretar.

 

U slučaju sprečenosti, predsednika Izvršnog odbora zamenjuje potpredsednik.

 

Član 25.

 

Član Izvršnog odbora može biti razrešen na predlog Izvršnog odbora ili najmanje trideset članova Skupštine, a odluku o tome, javnim glasanjem, donosi Skupština.

 

Član Izvršnog odbora može biti razrešen i na lični zahtev.

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

 

Član 26.

 

Predsednika Skupštine bira Skupština na predlog izborne komisije.

 

Predsednik Skupštine:

 

 • saziva i predsedava sednicama Skupštine, utvrđuje dnevni red, verifikuje materijal za sednicu i blagovremeno obaveštava članove Kluba;
 • učestvuje u pripremi predloga Programa rada kluba i stara se o njegovom izvršavanju;
 • na svakoj sednici Skupštine upoznaje članove o aktivnostima Kluba u periodu između dve sednice;
 • predlaže održavanje vanrednih sednica Izvršnog odbora i učestvuje u njihovom radu;
 • na osnovu predloga Izvršnog odbora, potpisuje odluke o priznanjima Kluba, i
 • odgovoran je za rad Kluba u celini.

 

Član 27.

 

Predsednik Skupštine može biti razrešen na predlog najmanje trećine članova Skupštine.

 

Odluku o tome donosi više od dve trećine prisutnih članova na sednici Skupštine, tajnim glasanjem.

 

Predsednik Skupštine može biti razrešen i na lični zahtev.

 

Član 28.

 

U slučaju sprečenosti, predsednika Skupštine zamenjuje predsednik Izvršnog odbora.

 

Član 29.

 

Predsednik Skupštine dužan je da na kraju svog mandata Skupštini podnese završni izveštaj o radu Kluba, sa preciznim podacima o aktivnostima članova, trošenju sredstava i predlozima za unapređenje rada Kluba u narednom periodu.

 

NADZORNI ODBOR

 

Član 30.

 

Nadzorni odbor nadzire raspolaganje finansijskim i materijalnim sredstvima Kluba u skladu sa Pravilnikom o raspolaganju finansijskim i materijalnim sredstvima.

 

Nadzorni odbor čine predsednik i dva člana.

 

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju Kluba i šestomesečno predsedniku Skupštine.

 

Član 31.

 

Član Nadzornog odbora može biti razrešen na predlog Izvršnog odbora ili najmanje trideset članova Skupštine, a odluku donosi Skupština tajnim glasanjem.

 

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i na lični zahtev.

 

 

 

STATUTARNA KOMISIJA

 

Član 32.

 

Statutarna komisija ima tri člana.

Predsednika Statutarne komisije biraju članovi Statutarne komisije javnim glasanjem.

 

Statutarna komisija je nadležna da u slučaju povrede Statuta pokreće postupak protiv člana Kluba, utvrđuje činjenice i donosi odluku o obustavljanju postupka, odnosno o izricanju odgovarajuće mere, kao i da predlaže Skupštini preispitivanje odluke komisije o izrečenim merama.

 

Statutarna komisija odluke donosi većinom glasova.

 

Statutarna komisija predlaže Izvršnom odboru potrebne promene Statuta i iste priprema za odluku Skupštine.

 

Član 33.

 

Član Statutarne komisije može biti razrešen na predlog Izvršnog odbora ili najmanje trideset članova Skupštine, a odluku, javnim glasanjem, donosi Skupština.

 

Član Statutarne komisije može biti razrešen i na lični zahtev.

 

SUD ČASTI

 

Član 34.

 

Sud časti čine predsednik Suda i dva člana.

 

Predsednika Suda biraju članovi Suda javnim glasanjem.

 

Sud časti je nadležan da u slučaju povrede Kodeksa kluba pokreće postupak protiv člana Kluba koji je izvršio povredu Kodeksa, da utvrđuje činjenice i donosi odluku o obustavljanju postupka, odnosno, o izricanju odgovarajuće mere, kao i da predlaže Skupštini preispitivanje odluka Suda o izrečenim merama.

 

Sud časti svoje odluke donosi na sednici veća Suda, od trojice članova, većinom glasova.

 

Član 35.

 

Član Suda časti može biti razrešen na predlog Izvršnog odbora Kluba ili najmanje trideset članova Skupštine, a odluku donosi Skupština, javnim glasanjem.

 

Član Suda časti može biti razrešen i na lični zahtev.

 

 

 

 

Član 36.

 

Izvršni odbor, shodno odredbama Zakona o radu, za obavljanje privremenih i povremenih poslova angažuje operatera–blagajnika, kao administrativno-stručnog radnika na poslovima koji su propisani Uputstvom o radu (dužnostima) operatera-blagajnika.

 

IV

IZDAVAČKA DELATNOST

 

Član 37.

 

U skladu sa zakonom, interesovanjem i potrebom članova, Klub izdaje knjige, filmove i druge publikacije na klasičnom, video i internet formatu iz oblasti svoje delatnosti.

 

U cilju organizovanog rada u oblasti izdavačke delatnosti, Izvršni odbor Kluba imenuje Savet za izdavačku delatnost Kluba.

 

 

V

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 38.

 

Izmene i dopune odredaba Statuta predlaže Izvršni odbor, a usvaja ih Skupština.

 

Član 39.

 

Opšti akti propisani ovim Statutom donose se najkasnije u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupštine.

 

Član 40.

 

Predlog za prestanak rada Kluba može podneti najmanje trećina članova Kluba.

 

Odluku o prestanku rada Kluba, saglasno Zakonu, donosi Skupština na svojoj sednici, tajnim glasanjem. Odluka je punovažna ako se za nju izjasni više od dve trećine prisutnih članova.

 

Član 41.

 

U slučaju prestanka rada Kluba, Skupština donosi posebnu odluku u vezi sa materijalnim i finansijskim sredstvima kojima Klub raspolaže i stavlja ih na raspolaganje zdravstvenim ili drugim ustanovama za lečenje ili zbrinjavanje dece.

 

 

 

 

Član 42.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Kluba.

 

 

 

Skupština Kluba generala i admirala Srbije

 

 

U  Beogradu,

 1. novembra 2016. godine

 

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE

general-potpukovnik u penziji

Milomir Miladinović