Kodeks

 

 

Na osnovu člana  18. stav 1. alineja 3. Statuta Kluba generala i admirala Srbije,  Skupština Kluba generala i admirala Srbije, na sednici održanoj 29.10.2014.godine,  donosi:

 

 

K O D E K S

ČLANOVA KLUBA GENARALA I ADMIRALA SRBIJE

 

1.    Uvodne odredbe

 

Član  1.

 

Kodeks profesionalne etike generala – admirala Vojske (JNA, Vojske Jugoslavije, Vojske Srbije i Crne Gore, Vojske Srbije) je skup pravila o ponašanju članova Kluba generala i admirala, zasnovanih na posebnom odnosu prema opšteprihvaćenim društvenim vrednostima, nacionalnoj bezbednosti, odbrani države i visokom stepenu profesionalne i moralne odgovornosti za zaštitu nacionalnih interesa i ugleda Vojske i njenih pripadnika.

 

Član  2.

 

Kodeks članova Kluba generala i admirala Srbije (u daljem tekstu : Kodeks)  se odnosi na sve članove. Nepoznavanje odredbi Kodeksa ne oslobađa članove odgovornosti i ne opravdava njihovo postupanje koje nije u skladu sa propisanim normama.

 

Član  3.

 

U slučajevima kada postupanje članova Kluba nanosi štetne posledice za državu, Vojsku ili Klub, a isto nije definisano odredbama, Kodeks treba tumačiti u skladu opštih ciljeva Kluba definisanih Statutom kluba i opšteprihvaćenih moralnih normi.

 

 

2.    Opšte odredbe

 

Član  4.

 

Član je dužan da neguje, razvija i promoviše pozitivan odnos prema svojoj otadžbini, tumačeći pravilno istoriju našeg naroda i razvoj društva, u koju su utkani veliki duhovni, moralni, intelektualni i fizički napori mnogih generacija.

Treba da neguje i širi istinu o svim rodoljubima koji su dali doprinos očuvanju najviših vrednosti ljudske zajednice i svoje otadžbine, a posebno o onima koji su za takve ideje dali svoje živote.

 

Član  5.

 

Član treba da u svakoj prilici bude uzor ugleda, dostojanstva, časti i pravilnog odnosa prema nacionalnim interesima. Dužan je da ispoljava najviši nivo profesionalne etike i moralne odgovornosti za očuvanje bezbednosti države, njenih institucija, Vojske i svih građana .

 

Član  6.

 

Član je dužan da daje doprinos formulisanju dokumenata koja se tiču bezbednosti ržave i njenih građana, mesta, uloge i statusa Vojske i njenih pripadnika u sistemu odbrane zemlje.

Na svaki zahtev državnih institucija i rukovodećih organa Vojske,  dužan je da se odazove i pomogne u skladu sa zakonom i svojim objektivnim mogućnostima.

 

Član  7.

 

Član je dužan da poštuje ustavotvorni poredak, opšteprihvaćene državne norme i aktivno doprinosi realizaciji nacionalne politike.

 

Član  8.

 

Član treba da u svakoj prilici doprinosi očuvanju, negovanju i jačanju ugleda Vojske i njenih pripadnika. Istovremeno, na dostojanstven i odgovarajući način treba da ukazuje na sve slabosti koje utiču na osnovnu funkciju Vojske u državi.

 

Član  9.

 

Član treba da se upoznaje, uvažava i pravilno interpretira civilizacijska dostignuća koja se odnose na sprečavanje rata, oružane snage, ljudska i građanska prava, prava nacionalnog, verskog, kulturnog, jezičkog ili etničkog identiteta svakog pojedinca i građanina.

 

Član  10.

 

Član ne treba da podržava dokumenta međunarodnih organizacija koja očigledno krše odredbe međunarodnog prava, ili nanose štetu nacionalnim interesima zemlje, kao i akta koja ne prihvata naš parlament.

Član  11.

 

Član treba da se aktivno postavi i korektno odnosi prema međunarodnim organizacijama i njihovim predstavnicima, i da pravilno tumači našu prihvaćenu spoljnu i unutrašnju politiku. Dužan je da doprinosi uspostavljanju i negovanju prijateljskih odnosa sa sličnim udruženjima.

 

Član  12.

 

 

Član je dužan da doprinosi unapređenju svoje profesije, da utiče na razvoj društvene svesti o opštoj i pojedinačnoj bezbednosti. Dužan je da doprinosi zaštiti ugleda profesije, afirmaciji principa slobodnog naučnog istraživanja u oblasti bezbednosti i saopštavanja rezultata nadležnim državnim institucijama, rukovodećim organima Vojske, kao i javnosti.

 

Član  13.

 

Član  je obavezan da čuva ugled, čast i dostojanstvo, kako svoju tako i svakog drugog člana Kluba i Vojske. Članovi su dužni da se međusobno odnose učtivo i s poštovanjem.

 

Član  14.

 

Članovi su dužni da jedan drugom pruže stručnu i drugu traženu pomoć, u skladu sa svojim mogućnostima. Dužni su da u javnim nastupima, ukoliko su nepravedno napadnuti, jedan drugog kolegijalno brane.

 

Član  15.

 

Međusobna konstruktivna kritika rada i ponašanja među članovima je dozvoljena. Krititka treba da bude objektivna i primerena. U profesionalnim i drugim međusobnim raspravama, razlika u mišljenju ne sme izazvati nekorektnost i kršenje elementarnih normi  lepog ponašanja.

Omalovažavanje rada i stavova drugih članova predstavlja grubo kršenje etičkih normi.

 

Član  16.

 

Javna polemika o ključnim stručnim pitanjima, iz domena bezbednosti i odbrane zemlje, pre nego što se ta pitanja prethodno svestrano ne razmotre na stručnom – naučnom skupu u organizaciji Kluba, neprihvatljiva je.

 

Član  17.

 

Ako član uoči veće greške u ponašanju i postupanju drugog člana, dužan je da ga na diskretan i kolegijalan način upozori. Ukoliko greške mogu imati značajnije posledice po državne interese Vojske ili Kluba, dužan je da svoje zapažanje iznese pred odgovarajućim organom Kluba.

 

 

Član  18.

 

Član ne sme zloupotrebljavati saznanja do kojih je došao obavljajući određene dužnosti, ukoliko bi otkrivanje istih štetilo interesima Vojske i države. Takva saznanja ne može koristiti za sticanje pozicija u drugim organizacijama ili zarad pribavljanja neke koristi.

 

Član  19.

 

Član Kluba koji je učlanjen u stranku, pokret ili drugu legalnu organizaciju, članstvo u Klubu ne može koristiti za stranačke interese ili interese neke druge organizacije.

 

Član  20.

 

Član, u skladu sa svojim mogućnostima, može sarađivati sa medijima, vodeći pri tom računa o profesionalnosti, ličnoj časti i ugledu. Javno istupanje člana treba da bude u funkciji pozitivnog tretmana i razvoja sistema odbrane i bezbednosti, Vojske i njenih pripadnika. Član je dužan zastupati opšteprihvaćeni pozitivni sistem vrednosti i suprotstavljati se svim oblicima političke, nacionalne, verske i kulturne netolerancije.

 

Član  21.

 

Član treba da se odazove na poziv organizacijskih jedinica Vojske i Ministarstva odbrane radi učešća na stručnim i naučnim skupovima, i da da doprinos njihovom uspešnom radu. Član može da učestvuje na drugim naučnim i stručnim skupovima ukoliko su mu poznati i prihvatljivi ciljevi.

Dužan je da odbije učešće na skupovima koji bi zloupotrebili njegovo prisustvo u neke druge neprihvatljive svrhe, ili bi ga naveli da se ne pridržava etike naučnog rada i pravila ponašanja propisanih ovim Kodeksom.

 

Član  22.

 

Član ne može istupati u javnosti u ime Kluba, bez prethodne saglasnosti  odgovarajućih oragana Kluba.

 

 

3.    Završne odredbe

 

Član  23.

 

U slučaju povrede odredbi Kodeksa odnosno Statuta od strane člana Kluba, Sud časti, odnosno Statutarna komisija će preduzimati mere u skladu sa Statutom i svojim Pravilnikom o radu.

 

Član  24.

 

Kodeks usvaja Skupština Kluba i on se odnosi na sve članove. Sadržaj Kodeksa je promenljiv, a izmene će usvajati Skupština na predlog Izvršnog odbora ili najmanje 30 članova.

 

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Kluba.

 

 

29. oktobar 2014. godine
B e o g r a d.                                         PREDSEDNIK SKUPŠTINE

general-pukovnik u penziji

dr Vidoje Pantelić