Извршни одбор Клуба

Извршно одбор припрема предлоге докумената из своје надлежности, које доноси или усваја Скупштина Клуба. На основу усвојеног Програма рада Скупштине израђује годишњи план рада Клуба, планира, организује и контролише извршавање одлука Скупштине, разматра иницијативе чланова Клуба о покретању поступка против чланова Клуба који је извршио повреду Кодекса и доставља предлог Суду части. Извршни одбор организује израду научно-истраживачких пројеката, студија, анализа, предавања, семинара, саветовања, културно-рекреативних активности чланова Клуба, организује пријеме и друге облике обележавања значајних јубилеја, пружа помоћ при решавању статусних и других питања чланова Клуба, прима странке и припрема одговоре на њихове предлоге, молбе и захтеве, предлаже састав, организацију и програм рада комисија и других радних тела за извршавање одлуке Скупштине и председника Скупштине. Такође, предлаже формирање секција и одговоран је за њихов рад, предлаже и овлашћује чланове Клуба који у јавности иступају у име Клуба, именује оператера, уједно благајника Клуба.

Извршни одбор припрема предлог одлуке за доделу признања и доставља је председнику Скупштине. Поводом одређених јубилеја – годишњица, планира и реализује полагање венаца на спомен обележја у земљи и иностранству. Предлаже Скупштини пријем у Клуб почасних чланова.

Извршни одбор Клуба чине председник, потпредседник, секретар и осам чланова.

Председник Извршног одбора Клуба је др Лука Кастратовић,генерал-мајор у пензији. Заменик председника је Милош Ђошан,генерал-мајор у пензији. Секретар ИО је др Винко Пандуревић, генерал-мајор у пензији. Чланови ИО су:Видоје Живковић,генерал-мајор у пензији, др Тодор Петковић,генерал-мајор у пензији, Милен Симић,генерал-потпуковник у пензији, Љубисав Тодоровић,генерал-мајор у пензији, др Радован Томановић,генерал-потпуковник у пензији, Мирко Томовић,генерал-мајор у пензији, Мирослав Филиповић,генерал-мајор у пензији и Вукајло Чађеновић,генерал-мајор у пензији.

Председник подружнице у Нишу је Стојан Марковић, генерал-мајор у пензији.