П  Р  О  Г  Р  А  М    РАДА КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

У складу са Статутом Клуба  Програм рада Клуба генерала и адмирала Србије  за 2015. годину усвојен је  на Скупштини Клуба дана  29. октобра 2014. године. Активности из програма рада Клуба су у складу са системским програмом рада и Статутом Клуба, прецизно одмерене и усклађене са финансијским могућностима. Програм рада може бити допуњен у току године активностима  иницираним актуелним процесима и догађањима у држави који  нису били присутни при усвајању програма.

 

А К Т И В Н О С Т

 

1. Пратити друштвена и светска збивања од значаја за безбедност Републике Србије, њен међународни положај, суверенитет и територијалну целовитост. На основу усвојених ставова Извршног одбора, у име Клуба пружати подршку свим нивоима власти  у активностима на очувању слободе, суверенитета и целовитости Републике Србије. Све ово реализовати у духу слободарских традиција и патриотских вредности генералског кора сагласно  програмској политици Клуба.

2. Координирати сарадњу са Министарством одбране, уз обострано уважавање и усаглашавање. Са Управом за традицију, стандард и ветеране наставити са осмишљавањем побољшања односа према војним ветеранима и њиховог статуса.

3. Наставити сарадњу са Министарством за рад и социјалну политику на неговању традиција Републике Србије и односа према ветеранима.

4. Предузимати мере за доследно поштовање етике, угледа и части удружења и чланова унутар Клуба, у друштву и на међународном плану.

5. У складу са реалним могућностима Клуба:

  • Наставити започету сарадњу и успостављање контаката на међународном плану са сличним асоцијацијама у свету,
  • Остварити контакт и организовати сарадњу са истакнутим појединцима Међународне заједнице и Српске дијаспоре, који подржавају интересе Србије, а који су у складу са Статутом Клуба,
  • Пружити помоћ у организацији и отпочињању рада Савета Међународног консултативног комитета (МКК) официра у резерви у Београду.

6. Извршни одбор ће с удружењима чији је Клуб придружени колективни члан, као и другим удружењима с којима је остварена сарадња, координирати заједничке задатке у складу са нашим статутом, овим програмом и њиховим облицима ангажовања.

7. Организовати обележавање поводом шеснаестогодишњице НАТО агресије на СРЈ и координирати активности са осталим организацијама и учесницима.

8. Пратити доношење Закона и других прописа од интереса за социјални и друштвени статус војних пензионера и ратних војних инвалида. Пружити помоћ  Удружењу војних пензионера Србије и другим заинтересованим организацијама и координирати у реализацији задатака заштите права, статуса и социјалног положаја  свих војних пензионера.

9. Пружати правну, саветодавну и другу помоћ члановима Клуба по захтеву.

10. Активно учествовати у реализацији обележавања значајних историјских догађаја, неговању и очувању традиција наше државе и њене војске. Кад год је могуће учествовати и на локалном нивоу  у унутрашњости Републике, а по позиву и у другим пријатељским државама, према реалним могућностима Клуба.

11. Планирати, организовати и координирати са другим организацијама у обележавању 70-то годишњице од победе над фашизмом и 200 година од Другог српског устанка.

12. На пригодан начин обележити десетогодишњицу оснивања Клуба.

13. Покренути процедуру за израду и набавку усвојених признања, а у складу са материјалним могућностима вршити набавке у току године.

14. Клуб ће, у складу са интересовањем својих чланова, реализовати одређене културне и спортско-рекреативне садржаје, те друге заједничке наступе према домаћој јавности. Посебно остварити сарадњу са удружењима која негују слободарске традиције укључивањем у њихове обиласке значајних историјских места.

15. Припрема и израда зборника радова са научне конференције одржане поводом 100 годишњице Првог светског рата. Штампање другог издања сва четири тома «Војска Југославије у одбрани СРЈ од НАТО агресије».

16. Припрема и израда сводне анализе “Војска Југославије у одбрани од агресије НАТО 1999.године” на основу досада одржаних округлих столова, скупова и већ објављених материјала.

17. Медијска презентација Клуба је тежишни задатак Извршног одбора. Сајт Клуба редизајнирати и садржаје континуирано ажурирати, како би постао квалитетан јавни извор обавештавања шире  јавности и чланства о активностима Клуба. Наставити фото и филмско документовање рада Клуба и сарадњу са организацијама из ових делатности. Са Београдским форумом за свет равноправних планирати штампање фото албума са садржајима представљеним на изложби у Сава центру марта 2014. године.

18. На основу усвојеног Програма рада Клуба за 2015. годину, Извршни одбор ће до 01. децембра израдити План рада и План финансирања Клуба за 2015. годину и бити одговоран за њихову реализацију. На основу Плана рада Клуба, Подружница у Нишу ће до 15. децембра израдити свој План рада и доставити га Извршном одбору на одобрење.

До 17. 11. 2014. године, доставити Управи за ТСВ предлог плана сарадње са МО у 2015. години.

19. Организовати и одржати Скупштину Клуба у октобру 2015. године. У припреми и организовању Скупштине ангажовати што више чланова Клуба. На Скупштини усвојити анализу реализације Програма и Плана рада Клуба за 2015. годину, које ће израдити Извршни одбор Клуба.

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

генерал – пуковник у пензији

др Видоје Пантелић