Суд части Клуба

Суд части је надлежан да у случају повреде Кодекса клуба покреће поступак против члана Клуба који је извршио повреду Кодекса, да утврђује чињенице и доноси одлуку о обустављању поступка, односно, о изрицању одговарајуће мере, као и да предлаже Скупштини преиспитивање одлука Суда о изреченим мерама.

Суд части своје одлуке доноси на седници већа Суда, већином гласова.

Суд части чине председник Суда и два члана.

Председника Суда бирају чланови Суда јавним гласањем.