Статут

 

 

Број ­74-1/2016

 1. новембра 2016. године

Б Е О Г Р А Д

 

 

На основу члана 12, 13. и 17. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009 и 99/2011), и члана 18. став 1. алинеја 1. Статута Клуба генерала и адмирала Србије, Скупштина Клуба генерала и адмирала Србије, д о н о с и :

 

 

С Т А Т У Т

КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ

 

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим статутом уређују се назив, седиште, улога и задаци, унутрашња организација, чланство, избор и делокруг рада удружења и његових органа, начин финансирања и друга питања од значаја за рад удружења.

 

Назив удружења је Клуб генерала и адмирала Србије (у даљем тексту: Клуб).

 

Члан 2.

 

Клуб је ванстраначко, невладино и недобитно удружење, основано ради очувања и неговања слободарских традиција Србије и очувања угледа и етике генерала и адмирала, доприноса одбрамбеној способности земље, заштити угледа генералског кора, њиховог друштвеног статуса и остваривања културно-рекреативних и других потреба.

 

Клуб може бити члан других удружења и организација, о чему одлуку доноси Скупштина Клуба (у даљем тексту: Скупштина).

 

Члан 3.

 

Седиште Клуба је у Београду, Браће Југовић 19, а могу се формирати и подружнице Клуба у Нишу и Новом Саду.

 

Подружница Клуба се организује ради што потпунијег остваривања циљева и задатака чланова Клуба по месту живљења. Просторије Клуба и подружница клубова су видно обележене.

 

Дан Клуба је 30. јуни.

Члан 4.

 

Клуб има амблем, логотип, печат и штамбиљ.

 

Амблем Клуба је кружног облика, а чине га венац од ловоровог и храстовог лишћа златне боје у чијем се доњем делу налазе укрштени перо и сабља (рукохвата златне боје и сечива окренутог на горе). Перо и сабља су сребрнастобеле боје. Венац је у основи повезан српском тробојком. Са унутрашње стране венца на прстену плаве боје, белим словима ћириличним писмом исписано је: КЛУБ ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ. У средини се, на сребрном пољу, налази црвени штит са сребрним крстом и четири оцила исте боје, окренутих ка спољашњој страни штита.

 

Печат Клуба је округлог облика, пречника 40 мм. На унутрашњој страни круга уписане су ћириличним писмом, речи “Клуб генерала и адмирала Србије“ Београд, а у средини круга је амблем Клуба.

 

Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 60 х 30 мм, а садржи исти текст као и печат и место за датум и број акта.

 

Члан 5.

 

Рад Клуба је јаван.

 

Клуб самостално одређује садржај, начине и облике рада.

 

Члан 6.

 

Клуб представља и заступа председник Скупштине.

 

Члан 7.

 

Клуб може стицати имовину и финансирати се средствима од чланарине чланова Клуба, добровољних прилога, донација, поклона (у новцу и натури) и других извора у складу са важећиом прописима.

 

Новчана средства Клуба воде се на посебном рачуну, код банке, а њихово коришћење уређује се Правилником.

 

Клуб води пословне књиге, сачињава финансијски извештај и предлаже ревизију финансијских извештаја у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

 

Члан 8.

 

Клуб додељује медаље, плакете, повеље и захвалнице, личностима, организацијама, институцијама и члановима клуба. Врсте признања, поступак предлагања, критеријуме за доделу и начин уручивања уређује се Правилником.

 

Члан 9.

 

Основни задаци Клуба су:

 

 • неговање и очување слободарских традиција и патриотских вредности;
 • поштовање етике и кодекса генерала и адмирала;
 • У сарадњи са представницима Министарства одбране и Војске Србије, доприноси процесима и активностима у јачању одбрамбене способности земље;
 • иницирање и реализација научно-истраживачког рада чланова Клуба и информативно представљање Клуба;
 • иницирање решавања статусних питања и пружања помоћи својим члановима;
 • сарадња са Удружењем војних пензионера Србије, СУБНОР-ом Србије и другим организацијама, удружењима, установама и слично;
 • сарадња са удружењима генерала и адмирала, официрским асоцијацијама и организацијама-удружењима војних ветерана других земаља;
 • организовање културних, рекреативних и других активности чланова Клуба;
 • планирање, организовање и реализација сарадње са медијима и
 • организовање издавачке делатности и других послова и активности предвиђених овим Статутом.

 

II

ЧЛАНСТВО У КЛУБУ

 

Члан 10.

 

Чланови Клуба могу бити генерали и адмирали Војске Србије, генерали и адмирали којима је престала професионална војна служба, генерали у резерви и официри који су били на генералском – адмиралском положају.

 

Одлуком Скупштине могу се примити и почасни чланови, независно од њихове професије или чина.

 

Почасни чланови Клуба могу бити  генерали и адмирали страних армија на основу њихове жеље, предлога Извршног одбора и одлуке Скупштине.

 

О чланству у Клубу се води евиденција.

 

Члан 11.

 

Чланство у Клубу је добровољно, стиче се потписивањем приступнице и плаћања чланарине, а доказује чланском картом Клуба.

 

Понашање и рад чланова Клуба морају бити у складу са Статутом и Кодексом Клуба.

 

Чланство у Клубу може престати на лични захтев члана Клуба, одлуком Скупштине на предлог Статутарне комисије или Суда части Клуба.

 

Члан 12.

 

Дужности и права члана Клуба су:

 

 • да у складу са Статутом и Кодексом, заступа интересе Клуба и његових чланова;
 • да савесно и одговорно извршава обавезе и задатке које му повере Скупштина, Извршни одбор и други органи Клуба;
 • да присуствује седницама Скупштине, а по посебном позиву, седницама Извршног одбора и других органа Клуба;
 • да учествује у раду секција, комисија и других радних тела у које је изабран;
 • да износи своје ставове на седницама Скупштине и других органа Клуба и равноправно одлучује по покренутим питањима;
 • да органима Клуба предлаже активности и да, у сарадњи са осталим члановима, разматра молбе, захтеве и друга акта;
 • да тражи заштиту Клуба у случају повреде његовог ауторитета, части и угледа;
 • да у складу са Програмом и Планом рада Клуба и критеријумима које утврди Извршни одбор, извршава поверене задатке и
 • да плаћа чланарину и пријављује промену адресе становања – телефоном.

 

Функције у Клубу, чланови Клуба обављају волонтерски.

 

Члан 13.

 

Члан Клуба који својим понашањем и поступцима повреди Статут или Кодекс сноси одговорност.

 

О одговорности члана Клуба који је повредио одредбе Статута одлучује, у првом степену, Статутарна комисија, а Суд части у случају повреде Кодекса.

 

У случајевима из става 1. овог члана, може се учиниоцу изрећи опомена, интерно или јавно ограђивање од деловања и иступања и искључење из Клуба.

 

О жалбама против одлука Статутарне комисије и Суда части или на њихов предлог, коначну одлуку доноси Скупштина.

 

Члан 14.

 

У случају смрти члана Клуба, председник Извршног одбора, или лице које он одреди, а у договору са породицом преминулог, регулише питања комеморације и сахране из надлежности Клуба, а у складу са Правилником о поступању Клуба генерала и адмирала Србије у случају смрти члана клуба, који доноси Извршни одбор Клуба.

 

Чланови Клуба се о смрти и сахрани члана Клуба обавештавају интерним обавештењем и на основу читуље породице и Клуба.

 

III

ОРГАНИ КЛУБА

 

Члан 15.

 

Органи Клуба су:

 

 • Скупштина;
 • Председник Скупштине;
 • Извршни одбор;
 • Надзорни одбор;
 • Статутарна комисија и
 • Суд части.

Мандат чланова органа Клуба, председника и заменика председника подружница, траје четири године, а престаје пре истека рока под условима предвиђеним овим Статутом.

 

Ако члан органа Клуба (подружнице) није у могућности да обавља дужност на коју је изабран, Скупштина клуба ће, на првој наредној седници, уместо њега изабрати другог члана Клуба (подружнице). Новоизабрани члан преузима мандат члана уместо кога је изабран.

 

Члан 16.

 

Начин рада Клуба и подружница уређује се пословником.

 

На свакој седници органа Клуба и подружницама води се записник, који се заводи у деловодник и чува у архиви Клуба.

 

Радом подружнице Клуба руководи председник подружнице, а у његовом одсуству, заменик председника. Председника и заменика председника подружнице бирају чланови подружнице на изборној скупштини подружнице, ако скупштини присуствује најмање половина чланова, већином гласова присутних.

 

СКУПШТИНА

 

Члан 17.

 

Скупштина је највиши орган Клуба која извршава обавезе предвиђене овим статутом. Скупштину чине сви чланови Клуба.

 

Члан 18.

 

Скупштина доноси следећа документа:

 

 • Статут Клуба;
 • Пословник о свом раду и раду органа и подружница Клуба које образује;
 • Кодекс чланова Клуба;
 • Правилник о располагању финансијским и материјалним средствима;
 • Правилник о раду Надзорног одбора;
 • Правилник о раду Статутарне комисије;
 • Правилник о раду Суда части;
 • Правилник о врстама признања и критеријумима за њихову доделу;
 • Одлуку о формирању подружница;
 • Одлуку о формирању секција Клуба и
 • Одлуку о престанку рада Клуба.

Скупштина Клуба бира:

 • председника Скупштине;
 • председника и чланове Извршног одбора;
 • чланове Надзорног одбора;
 • чланове Статутарне комисије;
 • чланове Суда части и
 • чланове радних тела које образује.

Скупштина Клуба утврђује:

 

 • годишњи програм рада Клуба и
 • листу кандидата за избор у органе Клуба.

 

Скупштина Клуба одлучује:

 

 • о свим питањима која су покренута на седници Скупштине;
 • о жалбама на одлуке Статутарне комисије и Суда части, као и о њиховим предлозима и
 • о пријему почасних чланова Клуба.

 

Члан 19.

 

           Председник Скупштине сазива седницу Скупштине, одређује место, време одржавања, утврђује  дневни ред и њоме руководи.

 

Скупштина одржава седницу ако на њој присуствује преко трећине од укупног броја чланова Клуба.

 

Одлуке Скупштине су пуноважне када се за њих изјасни више од две трећине од укупног броја присутних чланова.

 

Предлоге за избор органа Клуба Скупштини могу поднети изборна комисија и чланови Клуба.

 

У органе Клуба чланови могу бити бирани највише у два узастопна мандата.

 

Избор органа Клуба у Скупштини обавља се тајним гласањем, а остале одлуке се доносе јавним гласањам.

 

При избору нових чланова органа Клуба, а у циљу обезбеђивања континуитета у раду Клуба, на предлог Извршног одбора, на изборну листу ставити до једне половине чланова из предходног састава органа Клуба.

 

У случају оставке или спречености за рад члана неког органа Клуба, председник Скупштине ће, на предлог тог органа, донети одлуку о кооптирању новог члана. Мандат кооптираног члана траје до наредне седнице Скупштине.

 

Избором нових, разрешавају се стари чланови органа Клуба.

 

Члан 20.

 

Скупштина одржава редовне и ванредне седнице. Редовне седнице се одржавају једном годишње према годишњем плану рада Клуба, а ванредне седнице по потреби. Ванредна седница Скупштине сазива се ако захтев за њено сазивање, у писаном облику, поднесе Извршни одбор или најмање 30 чланова Клуба.

 

Позиви за седницу Скупштине са неопходним материјалом, достављају се члановима најмање осам дана пре одржавања седнице.

 

 

Члан 21.

 

За учешће у раду Скупштине, на предлог Извршног одбора, председник Скупштине може, као госте, позивати и лица из других институција, организација и представнике медија.

 

ИЗВРШНИ ОДБОР

 

Члан 22.

 

Извршни одбор Клуба:

 

 • Припрема предлоге докумената из своје надлежности, које доноси или усваја Скупштина Клуба;
 • на основу усвојеног Програма рада Скупштине израђује годишњи план рада Клуба;
 • планира, организује и контролише извршавање одлука Скупштине;
 • разматра иницијативе чланова Клуба о покретању поступка против чланова Клуба који је извршио повреду Кодекса и доставља предлог Суду части;
 • организује израду: научно-истраживачких пројеката, студија, анализа, предавања, семинара, саветовања, културно-рекреативних активности чланова Клуба;
 • организује пријеме и друге облике обележавања значајних јубилеја;
 • пружа помоћ при решавању статусних и других питања чланова Клуба;
 • прима странке и припрема одговоре на њихове предлоге, молбе и захтеве;
 • предлаже састав, организацију и програм рада комисија и других радних тела за извршавање одлуке Скупштине и председника Скупштине;
 • предлаже формирање секција и одговоран је за њихов рад;
 • предлаже и овлашћује чланове Клуба који у јавности иступају у име Клуба;
 • именује оператера, уједно благајника Клуба;
 • припрема предлог одлуке за доделу признања и доставља је председнику Скупштине;
 • поводом одређених јубилеја – годишњица, планира и организује полагање венаца на спомен обележјима у земљи и иностранству;
 • предлаже Скупштини пријем у Клуб почасних чланова.

 

Члан 23.

 

Извршни одбор Клуба чине председник, потпредседник, секретар и осам чланова.

 

На изборној листи мора бити више кандидата од броја који се бира.

 

За члана Извршног одбора је изабран онај кандидат који је добио више од половине гласова присутних чланова Скупштине.

 

Поступак избора се понавља за онолики број чланова одбора који у претходном кругу гласања није попуњен.

 

 

 

 

Члан 24.

 

Извршни одбор, из редова својих чланова, јавним гласањем бира потпредседника, секретара и руководиоце секција.

Председник Извршног одбора сазива седнице одбора и руководи њиховим радом.

 

Предлог за сазивање седнице могу поднети и председник Скупштине и најмање пет чланова одбора.

 

Извршни одбор за свој рад одговара Скупштини.

 

Председник Извршног одбора одобрава коришћење материјално-финансијских средстава Клуба у складу са законом и Правилником о располагању финансијским средствима Клуба.

 

Председник Извршног одбора о раду Извршног одбора извештава председника Скупштине тромесечно.

 

Извршни одбор одржава седнице по потреби, а најмање једном месечно.

 

Седница се одржава ако на њој присуствује већина чланова Извршног одбора.

 

Седницама Извршног одбора има право да присуствује председник Скупштине, остали чланови органа Скупштине и чланови Клуба, без права гласања при одлучивању.

 

Одлуке Извршног одбора су пуноважне када се за њих изјасни већина од присутног броја чланова.

 

Записник о седницама Извршног одбора води секретар.

 

У случају спречености, председника Извршног одбора замењује потпредседник.

 

Члан 25.

 

Члан Извршног одбора може бити разрешен на предлог Извршног одбора или најмање тридесет чланова Скупштине, а одлуку о томе, јавним гласањем, доноси Скупштина.

 

Члан Извршног одбора може бити разрешен и на лични захтев.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 

Члан 26.

 

Председника Скупштине бира Скупштина на предлог изборне комисије.

 

Председник Скупштине:

 

 • сазива и председава седницама Скупштине, утврђује дневни ред, верификује материјал за седницу и благовремено обавештава чланове Клуба;
 • учествује у припреми предлога Програма рада клуба и стара се о његовом извршавању;
 • на свакој седници Скупштине упознаје чланове о активностима Клуба у периоду између две седнице;
 • предлаже одржавање ванредних седница Извршног одбора и учествује у њиховом раду;
 • на основу предлога Извршног одбора, потписује одлуке о признањима Клуба, и
 • одговоран је за рад Клуба у целини.

 

Члан 27.

 

Председник Скупштине може бити разрешен на предлог најмање трећине чланова Скупштине.

 

Одлуку о томе доноси више од две трећине присутних чланова на седници Скупштине, тајним гласањем.

 

Председник Скупштине може бити разрешен и на лични захтев.

 

Члан 28.

 

У случају спречености, председника Скупштине замењује председник Извршног одбора.

 

Члан 29.

 

Председник Скупштине дужан је да на крају свог мандата Скупштини поднесе завршни извештај о раду Клуба, са прецизним подацима о активностима чланова, трошењу средстава и предлозима за унапређење рада Клуба у наредном периоду.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 30.

 

Надзорни одбор надзире располагање финансијским и материјалним средствима Клуба у складу са Правилником о располагању финансијским и материјалним средствима.

 

Надзорни одбор чине председник и два члана.

 

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о финансијско-материјалном пословању Клуба и шестомесечно председнику Скупштине.

 

Члан 31.

 

Члан Надзорног одбора може бити разрешен на предлог Извршног одбора или најмање тридесет чланова Скупштине, а одлуку доноси Скупштина тајним гласањем.

 

Члану Надзорног одбора мандат може престати и на лични захтев.

 

 

 

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

 

Члан 32.

 

Статутарна комисија има три члана.

Председника Статутарне комисије бирају чланови Статутарне комисије јавним гласањем.

 

Статутарна комисија је надлежна да у случају повреде Статута покреће поступак против члана Клуба, утврђује чињенице и доноси одлуку о обустављању поступка, односно о изрицању одговарајуће мере, као и да предлаже Скупштини преиспитивање одлуке комисије о изреченим мерама.

 

Статутарна комисија одлуке доноси већином гласова.

 

Статутарна комисија предлаже Извршном одбору потребне промене Статута и исте припрема за одлуку Скупштине.

 

Члан 33.

 

Члан Статутарне комисије може бити разрешен на предлог Извршног одбора или најмање тридесет чланова Скупштине, а одлуку, јавним гласањем, доноси Скупштина.

 

Члан Статутарне комисије може бити разрешен и на лични захтев.

 

СУД ЧАСТИ

 

Члан 34.

 

Суд части чине председник Суда и два члана.

 

Председника Суда бирају чланови Суда јавним гласањем.

 

Суд части је надлежан да у случају повреде Кодекса клуба покреће поступак против члана Клуба који је извршио повреду Кодекса, да утврђује чињенице и доноси одлуку о обустављању поступка, односно, о изрицању одговарајуће мере, као и да предлаже Скупштини преиспитивање одлука Суда о изреченим мерама.

 

Суд части своје одлуке доноси на седници већа Суда, од тројице чланова, већином гласова.

 

Члан 35.

 

Члан Суда части може бити разрешен на предлог Извршног одбора Клуба или најмање тридесет чланова Скупштине, а одлуку доноси Скупштина, јавним гласањем.

 

Члан Суда части може бити разрешен и на лични захтев.

 

 

 

 

Члан 36.

 

Извршни одбор, сходно одредбама Закона о раду, за обављање привремених и повремених послова ангажује оператера–благајника, као административно-стручног радника на пословима који су прописани Упутством о раду (дужностима) оператера-благајника.

 

IV

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

 

Члан 37.

 

У складу са законом, интересовањем и потребом чланова, Клуб издаје књиге, филмове и друге публикације на класичном, видео и интернет формату из области своје делатности.

 

У циљу организованог рада у области издавачке делатности, Извршни одбор Клуба именује Савет за издавачку делатност Клуба.

 

 

V

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 38.

 

Измене и допуне одредаба Статута предлаже Извршни одбор, а усваја их Скупштина.

 

Члан 39.

 

Општи акти прописани овим Статутом доносе се најкасније у року од 30 дана од дана конституисања Скупштине.

 

Члан 40.

 

Предлог за престанак рада Клуба може поднети најмање трећина чланова Клуба.

 

Одлуку о престанку рада Клуба, сагласно Закону, доноси Скупштина на својој седници, тајним гласањем. Одлука је пуноважна ако се за њу изјасни више од две трећине присутних чланова.

 

Члан 41.

 

У случају престанка рада Клуба, Скупштина доноси посебну одлуку у вези са материјалним и финансијским средствима којима Клуб располаже и ставља их на располагање здравственим или другим установама за лечење или збрињавање деце.

 

 

 

 

Члан 42.

 

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Клуба.

 

 

 

Скупштина Клуба генерала и адмирала Србије

 

 

У  Београду,

 1. новембра 2016. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ

генерал-потпуковник у пензији

Миломир Миладиновић