Статутарна комисија Клуба

Статутарна комисија је надлежна да у случају повреде Статута покреће поступак против члана Клуба, утврђује чињенице и доноси одлуку о обустављању поступка, односно о изрицању одговарајуће мере, као и да предлаже Скупштини преиспитивање одлуке комисије о изреченим мерама.

Статутарна комисија одлуке доноси већином гласова.

Статутарна комисија предлаже Извршном одбору потребне промене Статута и исте припрема за одлуку Скупштине.

Статутарна комисија има три члана.

Председника Статутарне комисије бирају чланови Статутарне комисије јавним гласањем.