Скупштина Клуба

 

Скупштина је највиши орган Клуба која извршава обавезе предвиђене статутом. Скупштину чине сви чланови Клуба.

Скупштина доноси следећа документа: Статут Клуба, Пословник о свом раду и раду органа и подружница Клуба које образује, Кодекс чланова Клуба, Правилник о располагању финансијским и материјалним средствима, Правилник о раду Надзорног одбора, Правилник о раду Статутарне комисије, Правилник о раду Суда части, Правилник о врстама признања и критеријумима за њихову доделу, Одлуку о формирању подружница, Одлуку о формирању секција Клуба и Одлуку о престанку рада Клуба.

Скупштина Клуба бира председника Клуба (уједно је и председник Извршног одбора, председника и заменика председника Скупштине, чланове Извршног одбора, чланове Надзорног одбора, чланове Статутарне комисије, чланове Суда части и чланове радних тела које образује.

Скупштина Клуба утврђује годишњи програм рада Клуба и листу кандидата за избор у органе Клуба, одлучује о свим питањима која су покренута на седници Скупштине, о жалбама на одлуке Статутарне комисије и Суда части, као и о њиховим предлозима и о пријему почасних чланова Клуба.

Председник Скупштине Клуба генерала и адмирала Србије је Видоје Живковић.

Заменика председника Скупштине је Спасоје Мучибабић.