Кодекс

 

 

На основу члана  18. став 1. алинеја 3. Статута Клуба генерала и адмирала Србије,  Скупштина Клуба генерала и адмирала Србије, на седници одржаној 29.10.2014.године,  доноси:

 

 

К О Д Е К С

ЧЛАНОВА КЛУБА ГЕНАРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ

 

1.    Уводне одредбе

 

Члан  1.

 

Кодекс професионалне етике генерала – адмирала Војске (ЈНА, Војске Југославије, Војске Србије и Црне Горе, Војске Србије) је скуп правила о понашању чланова Клуба генерала и адмирала, заснованих на посебном односу према општеприхваћеним друштвеним вредностима, националној безбедности, одбрани државе и високом степену професионалне и моралне одговорности за заштиту националних интереса и угледа Војске и њених припадника.

 

Члан  2.

 

Кодекс чланова Клуба генерала и адмирала Србије (у даљем тексту : Кодекс)  се односи на све чланове. Непознавање одредби Кодекса не ослобађа чланове одговорности и не оправдава њихово поступање које није у складу са прописаним нормама.

 

Члан  3.

 

У случајевима када поступање чланова Клуба наноси штетне последице за државу, Војску или Клуб, а исто није дефинисано одредбама, Кодекс треба тумачити у складу општих циљева Клуба дефинисаних Статутом клуба и општеприхваћених моралних норми.

 

 

2.    Опште одредбе

 

Члан  4.

 

Члан је дужан да негује, развија и промовише позитиван однос према својој отаџбини, тумачећи правилно историју нашег народа и развој друштва, у коју су уткани велики духовни, морални, интелектуални и физички напори многих генерација.

Треба да негује и шири истину о свим родољубима који су дали допринос очувању највиших вредности људске заједнице и своје отаџбине, а посебно о онима који су за такве идеје дали своје животе.

 

Члан  5.

 

Члан треба да у свакој прилици буде узор угледа, достојанства, части и правилног односа према националним интересима. Дужан је да испољава највиши ниво професионалне етике и моралне одговорности за очување безбедности државе, њених институција, Војске и свих грађана .

 

Члан  6.

 

Члан је дужан да даје допринос формулисању докумената која се тичу безбедности ржаве и њених грађана, места, улоге и статуса Војске и њених припадника у систему одбране земље.

На сваки захтев државних институција и руководећих органа Војске,  дужан је да се одазове и помогне у складу са законом и својим објективним могућностима.

 

Члан  7.

 

Члан је дужан да поштује уставотворни поредак, општеприхваћене државне норме и активно доприноси реализацији националне политике.

 

Члан  8.

 

Члан треба да у свакој прилици доприноси очувању, неговању и јачању угледа Војске и њених припадника. Истовремено, на достојанствен и одговарајући начин треба да указује на све слабости које утичу на основну функцију Војске у држави.

 

Члан  9.

 

Члан треба да се упознаје, уважава и правилно интерпретира цивилизацијска достигнућа која се односе на спречавање рата, оружане снаге, људска и грађанска права, права националног, верског, културног, језичког или етничког идентитета сваког појединца и грађанина.

 

Члан  10.

 

Члан не треба да подржава документа међународних организација која очигледно крше одредбе међународног права, или наносе штету националним интересима земље, као и акта која не прихвата наш парламент.

Члан  11.

 

Члан треба да се активно постави и коректно односи према међународним организацијама и њиховим представницима, и да правилно тумачи нашу прихваћену спољну и унутрашњу политику. Дужан је да доприноси успостављању и неговању пријатељских односа са сличним удружењима.

 

Члан  12.

 

 

Члан је дужан да доприноси унапређењу своје професије, да утиче на развој друштвене свести о општој и појединачној безбедности. Дужан је да доприноси заштити угледа професије, афирмацији принципа слободног научног истраживања у области безбедности и саопштавања резултата надлежним државним институцијама, руководећим органима Војске, као и јавности.

 

Члан  13.

 

Члан  је обавезан да чува углед, част и достојанство, како своју тако и сваког другог члана Клуба и Војске. Чланови су дужни да се међусобно односе учтиво и с поштовањем.

 

Члан  14.

 

Чланови су дужни да један другом пруже стручну и другу тражену помоћ, у складу са својим могућностима. Дужни су да у јавним наступима, уколико су неправедно нападнути, један другог колегијално бране.

 

Члан  15.

 

Међусобна конструктивна критика рада и понашања међу члановима је дозвољена. Крититка треба да буде објективна и примерена. У професионалним и другим међусобним расправама, разлика у мишљењу не сме изазвати некоректност и кршење елементарних норми  лепог понашања.

Омаловажавање рада и ставова других чланова представља грубо кршење етичких норми.

 

Члан  16.

 

Јавна полемика о кључним стручним питањима, из домена безбедности и одбране земље, пре него што се та питања претходно свестрано не размотре на стручном – научном скупу у организацији Клуба, неприхватљива је.

 

Члан  17.

 

Ако члан уочи веће грешке у понашању и поступању другог члана, дужан је да га на дискретан и колегијалан начин упозори. Уколико грешке могу имати значајније последице по државне интересе Војске или Клуба, дужан је да своје запажање изнесе пред одговарајућим органом Клуба.

 

 

Члан  18.

 

Члан не сме злоупотребљавати сазнања до којих је дошао обављајући одређене дужности, уколико би откривање истих штетило интересима Војске и државе. Таква сазнања не може користити за стицање позиција у другим организацијама или зарад прибављања неке користи.

 

Члан  19.

 

Члан Клуба који је учлањен у странку, покрет или другу легалну организацију, чланство у Клубу не може користити за страначке интересе или интересе неке друге организације.

 

Члан  20.

 

Члан, у складу са својим могућностима, може сарађивати са медијима, водећи при том рачуна о професионалности, личној части и угледу. Јавно иступање члана треба да буде у функцији позитивног третмана и развоја система одбране и безбедности, Војске и њених припадника. Члан је дужан заступати општеприхваћени позитивни систем вредности и супротстављати се свим облицима политичке, националне, верске и културне нетолеранције.

 

Члан  21.

 

Члан треба да се одазове на позив организацијских јединица Војске и Министарства одбране ради учешћа на стручним и научним скуповима, и да да допринос њиховом успешном раду. Члан може да учествује на другим научним и стручним скуповима уколико су му познати и прихватљиви циљеви.

Дужан је да одбије учешће на скуповима који би злоупотребили његово присуство у неке друге неприхватљиве сврхе, или би га навели да се не придржава етике научног рада и правила понашања прописаних овим Кодексом.

 

Члан  22.

 

Члан не може иступати у јавности у име Клуба, без претходне сагласности  одговарајућих орагана Клуба.

 

 

3.    Завршне одредбе

 

Члан  23.

 

У случају повреде одредби Кодекса односно Статута од стране члана Клуба, Суд части, односно Статутарна комисија ће предузимати мере у складу са Статутом и својим Правилником о раду.

 

Члан  24.

 

Кодекс усваја Скупштина Клуба и он се односи на све чланове. Садржај Кодекса је променљив, а измене ће усвајати Скупштина на предлог Извршног одбора или најмање 30 чланова.

 

Овај Кодекс ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Клуба.

 

 

29. октобар 2014. године
Б е о г р а д.                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

генерал-пуковник у пензији

др Видоје Пантелић