НОВЕ КЊИГЕ

 

 Иновациони центар  Факултета безбедности Универзитета у Београду издао је књигу РАЗВОЈ СИСТЕМА ЦИВИЛНЕ ОДБРАНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – НОВИ МОДЕЛ

          АУТОР ЈЕ ГЕНЕРАЛ-МАЈОР У ПЕНЗИЈИ др ЛУКА КАСТРАТОВИЋ, А У КЊИЗИ ЈЕ ДАТ ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ЦИВИЛНЕ ОДБРАНЕ И БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ  ДО 1992. ГОДИНЕ, КАО И ЦРНЕ ГОРЕ ДО 2006. ГОДИНЕ

 Наслов

Изводи из рецензија

Понуђени материјал је актуелан и са  становишта његовог значаја неопходан за даљи развој система Цивилне одбране у Републици Србији. Данас у свету и код нас Цивилна одбрана и сви њени елементи имају све већи значај у решавању бројних питања заштите, спасавања и одбране људских живота, личне и колективне имовине и објеката од стратегијског значаја за становништво и земљу. Бројне природне и друге катастрофе и несреће, намећу потребу за још бржим развојем и осамостаљењем система цивилне одбране.

Ова студија је један од значајних радова који се бави анализом стања и потребе даљег развоја и усавршавања система Цивилне одбране као најзначајнијег елемента система одбране у целини. Због тога намеће се потреба да ова студија угледа светло дана и да се нађе у свим структурама које се активно баве остваривање циљева и задатака система Цивилне одбране код нас. Материјал пружа аналитички приступ цивилној одбрани, нудећи сасвим нов модел Цивилне одбране у свим условима и за потребе свих структура друштва.

Сматрам да понуђени текст има све елементе студије и препоручујем га за коришћење као наставна литература у средњем и високом образовању. Такође, препоручујем да  угледа светло дана јер  представља нешто ново у развоју система цивилне одбране у Републици Србији.

 

05.05.2015.године                                                                РЕЦЕНЗЕНТ

Б Е О Г Р А Д                                                                         Проф. Др Слободан Мишовић

 

 

Понуђени рукопис је актуеалан и представља значајну анализу развоја и актуелног стања система цивилне одбране у земљама међународне заједница, земаља у окружењу и посебно у Републици Србији. Наведена проблематика представљена је кроз посебна поглавља односно целине: 1) Одређење система одбране; 2) Развој система цивилне одбране земаља у међународној заједници; 3) Искуства из развоја система цивилне одбране у свету; 4) Развој система цивилне одбране Србије; 5) Нови модел система цивилне одбране Републике Србије.

Аутор у тексру обрађује на научно популаран и лексички јасан начин, факторе и чиниоце  који утичу на развој и концепцијско обликовање система цивилне одбране у 20. и на почетку 21. века. То чини веома успешно, сагледавајући пре свега, изворе и облике угрожавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на глобалном, регионалном и локалном нивоу. Структуром рада су обухваћени и на адекватан начин презентовани системи цивилне одбранепојединих земаља, указао на њихова обележја, карактеристике и правце развоја.

Аутор је сматрао веома битним да на одговарајући начин презентира искуства из развоја система цивилне одбране (позитивна и негативна) и то у западним земљма, источноевропским земљама, земљама југоисточне Европе и Балкана.

Посматрајући презентирани рукопис може се закључити да је тежишни део текста посвећен проблематици развоја система цивилне одбране Републике Србије – историјски контекст, нормативно-правни, функционално и институционално одређење система цивилне одбране Републике Србије. Поред тога, аутор значајну пажњу посвећује функционисању система цивилне одбране као целине и појединих његових елемената у условима НАТО агресије на СРЈ 1999. године. На основу свега тога, аутор у посебном поглављу даје предлог новог модела цивилне одбране који би био примерен потребама РепубликеСрбије.

Значај посматране и изложене проблематике произилази бар из два разлога:Прво, о овој проблематици у домамаћој библиографској грађи нема довољно референтних објављених радова који би указали на стање и трендове развоја и актуелног стања цивилне одбране на глобалном, регионалном и локалном нивоу, и друго, актуелност друштвених, политичких промена, као и појава нових безбедносних изазова , ризика и претњи на глобалном плану, а посебно на нашим просторима, намеће константно решавање актуелних питања и проблема цивилне одбране, цивилне заштите и система заштите и спасавања.

 

У Београду, 22. 05. 2015.

   Р Е Ц Е З Е Н Т

   Проф. Др Владимир Јаковљевић