Програм рада

 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  

РАДА КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ

ЗА 2024. ГОДИНУ

                                                   

 1. Пратити друштвена и светска збивања од значаја за безбедност Републике Србије, њен међународни положај, суверенитет и територијалну целовитост. На основу усвојених ставова Извршног одбора, у име Клуба пружати подршку свим нивоима власти у активностима на очувању слободе, суверенитета и целовитости Републике Србије;

 

 1. Пратити и подржавати активности свих друштвених субјеката на превазилажењу проблема са којима се као друштво и држава суочавамо. На основу одлука Извршног одбора учествовати у тим активностима, а по потреби и иницирати такве активности;

 

 1. Наставити сарадњу са Министарством одбране и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, посебно на плану јачања система одбране, неговања слободарских традиција нашег народа и побољшања односа према војним ветеранима и њиховог статуса;

 

 1. Стално се залагати за доследно поштовање етике, угледа и части чланова Клуба, како унутар Клуба, тако и у друштву. Сви чланови и сви органи Клуба у свакој прилици ће чинити све што могу на очувању и јачању угледа Клуба у земљи и иностранству;

 

 1. Наставити започету међународну сарадњу, а у складу са реалним могућностима и потребама, ту сарадњу проширити;

 

 1. Наставити сарадњу са удружењима чији је Клуб колективни члан и са удружењима и организацијама са којим је већ остварена сарадња. У складу са потребама и могућностима остварити сарадњу и са другим удружењима и организацијама када је то у обостраном интересу;

 

 1. Пратити доношење закона и других прописа којима се регулишу социјални и друштвени статус војних пензионера и ратних војних инвалида. У сарадњи са Удружењем војних пензионера и другим заинтересованим удружењима, утицати да се доношењем тих прописа штите и јачају права и статус тих лица;

 

 

 1. Пружати правну, саветодавну и другу помоћ члановима Клуба, генералима који се налазе на издржавању казне по пресудама Хашког трибунала и генералима и адмиралима који и даље добијају оптужнице;

 

 1. Активно учествовати у обележавању значајних историјских догађаја, неговању и очувању традиција наше државе и наше Војске, као и у неговању и очувању културног блага нашег народа. Кад год је могуће учествовати и на локалном нивоу, а по позиву и у пријатељским земљама, ако за то има могућности;

 

 1. Наставити са израдом и набавком усвојених признања у складу са реалним материјалним могућностима;

 

 1. Реализовати одређене културне и спортско-рекреативне садржаје, а у складу са интересовањем чланова и реалним материјалним могућностима;

 

 1. Реализовати активности на обележавању 25.годишњице НАТО агресије на СР Југославију – Србију;

 

13. Припремити, организовати и одржати изборну седницу Скупштине клуба у априлу и свечану седницу у јуну.

14. Наставити са медијском презентацијом Клуба: ажурирати сајт Клуба, потом га редовно одржавати и наставити филмско и фотографско документовање рада Клуба;

15. На основу усвојеног Програма рада Клуба за 2024. г. Извршни одбор ће израдити План рада и План финансирања Клуба за 2024. г. На основу Плана рада Клуба, Подружница у Нишу ће израдити свој План рада и доставити га Извршном одбору на одобрење.

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

генерал-мајор у пензији

др Лука Кастратовић