Радној групи за новелацију прописа о инвалидском и пензијском осигурању

У прилогу достављамо Предлоге за измене и допуне Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, ради разматрања у даљем раду на новелацији наведене регулативе у односу на војне осигуранике.

УДРУЖЕЊЕ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
– ГЛАВНИ ОДБОР –
11000 Београд, Браће Југовића 19
Тел-факс  011/3228-076 и војни  33-210

 

01/бр. 59-3

26.03.2008. године

 

 

Предлози за измене и допуне
Закона о пензијском и инвалидском
осигурању, доставља,-

 

 

МИНИСТАРСТВУ РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

– Радној групи за новелацију прописа о инвалидском и

пензијском осигурању

 

 

У прилогу достављамо Предлоге за измене и допуне Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, ради разматрања у даљем раду на новелацији наведене регулативе у односу на војне осигуранике.

При конципирању наведених предлога имали смо у виду само одредбе које се тичу интереса и права војних осигураника пензионисаних закључно са 31. децембром 2007. године, што је, сматрамо легитимна обавеза и право овога Удружења. О регулативи у односу на војне осигуранике који су у активној војној служби мериторна су мишљења Министарства одбарне, па се у тај сегмент нисмо упуштали.

Истовремено, достављамо Информацију о начину и проблематици уређивања социјалног осигурања војних осигураника, из које произилази да би ту материју требало аутономно уредити, како у нормативном, тако и организационом и функционалном погледу. Предлажемо да Радна група ово размотри и у контексту тога преиспита садашње опредељење садржано у Нацрту.

 

Достављено;

– Наслову,
– Држа. секретару, Снежана Лакићевић-Стојачић,
– Пом. министра, Љиљана Радифковић,
– Архиви.

П Р Е Д С Е Д Н И К
Љубомир Драгањац, с.р.

 

 

 

 

 

УДРУЖЕЊЕ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
ГЛАВНИ ОДБОР
11000 БЕОГРАД, Браће Југовића бр. 19
Тел.-Факс 32-28-075; 20-64-210

 

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

 

 

На Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (Верзија од 27.02.2008. године) дајемоследеће примедбе и предлоге:

1) У односу на члан 15. Нацрта, којим се новелира члан 80. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у целини, као своје, прихватамо и подржавамо примедбе и предлоге Савеза пензионера Србије.

2) Да се алинеја трећа става 1. члана 31. Нацрта допуни, тако што ће се иза речи: „члана“ уместо интерпункцијског знака“;“ ставити запета и додати речи: „од којих је један члан представник репрезентативног удружења војних пензионера;“.

3) Да се члан 51. Нацрта,  којим се новелира члан 75. Закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 85/05) допуни, тако што се додаје нови став 3., који гласи:

„Изузетно од одредби става. 1. и 2. овог члана, пензије војних осигураника одређене по прописима о Војсци Југославије до 31. децембра 2007. године  ванредно се усклађују 01. јануара 2009., 01. јануара 2010. и 01. јануара 2011. године са износом пензије која професионалном војном лицу истог чина и положаја припада у месецу децембру претходне године по члану 191. Закона о Војсци Србије.“.

4) Да се у члану 53. Нацрта додају нови ст. 3. и 4., који гласе:

„Изузетно од одредаба члана 218. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 101/05 и 63/06), војни осигураници који су до дана ступања на снагу овог закона остварили права из пензијског и инвалидског осигурања настављају да користе та права према закону по којем су их остварили.

Поступци за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника који су покренути, а нису окончани, до ступања на снагу овог закона, окончаће се по прописима који су били на снази у време покретања поступка

 

О б р а з л о ж е њ е
ад 1. Предлога:

У целини акцептирамо и подржавамо аргументацију примедби и предлога Савеза пензионера Србије.

ад 2. Предлога:

Специфичност војне службе и интереси војних осигураника који из тога произилазе намећу и оправдавају потребу да и војни пензионери, једнако као остали осигураници запослени и осигураници пољопривредници, буду заступљени у Управном одбору Фонда, а преко претставника кога би именовало и разрешавало репрезентативно удружење војних пензионера. Сада је то Удружење војних пензионера Србије, које обухвата више од 70% свих корисника војних пензија, али обавља и послове који се тичу решавања статусних питања свих војних пензионера, како личних тако и породичних, без обзира да ли су чланови УВПС или не.

ад 3. Предлога:

Одредбама члана 197. Закона о војсци Србије стављен је ван снаге члан 261. Закона о Војсци Југославије, по коме су војне пензије усклађиване у проценту идентичном повећању (смањењу) плата активних војних лица. Истовремено, одредбама чл. 191. и 192. став 4. Закона о Војсци Србије задржан је дотадашњи начин утврђивања пензије војних лица: пензијски основ за обрачун висине војне пензије чини месечни износ плате без пореза и доприноса која војном осигуранику припада у месецу у којем му престаје служба, а пензија за пун пензијски стаж износи 85% од тог пензијског основа. Ове одредбе ће се примењивати до 31. децембра 2010. године (чл. 52. и 53. Нацрта).

Последица цитираних одредаба Закаона о Војсци Србије су енормне, ничим оправдане, разлике у висини пензија војних лица истог чина и положаја пензионисаних пре 01.јануара 2008. године и после тог датума. Илустрације ради наводимо стање после повећања плата професионалних војних лица од 01.01. 2008. године: пензија заставника I класе пензионисаног закључно са 31.12.2007. године износи 26.097 динара, а лица истог чина пензионисаног после тог датума износи 31.932 динара или 22,35% више; пензија пуковника пензионисаног закључно са 31.12.2007. године износи 46.230 динара, а лица истог чина пензионисаног после тог датума 72.002 динара или 36% више; пензија мајора пензионисаног после 01.01.2008. године износи 55.299 динара, а пензија генерал-мајора пензионисаног пре тог датума 55.779 динара. Ове диспропорције ће бити још израженије са сваким наредним увећањем плате професионалним војним лицима, које ће свакако уследити.

Редовним усклађивањем пензија по одредбама члана 80. Закона о ПИО се наведене диспропорције могу само ублажити, и то незнатно, а никако свести на правичну и прихватљиву меру.

Како је одредбама чл. 52. и 53. Нацрта предвиђена потпуна примена Закона о ПИО на војне осигуранике тек од 01.01.2011. године, неоходно је да се у прелазном периоду од три године (2008, 2009. и 2010. године), путем ванредног усклађивања на предложени начин, сви војни пензионери доведу у приближно једнак положај. У противном, могли би наступити негативни ефекти у погледу опредељивања за војни позив и систем одбране у целини.

aд 4. Предлога:

Одредбама чл. 52. и 53. Нацрта прописује се примена Закона о ПИО у целини на војне осигуранике од 01. јануара 2011. године. Тај закон у односу на војне осигуранике претставља нов пропис, што значи да би се њихова права из пензијског и инвалидског осигурања морала преиспитати по одредбама чл. 218. ст. 1. и 2. Закона о ПИО.

Одредба става 2. члана 218. Закона о ПИО значи укидање или смањење  већ, по ранијим прописима, остварених права, уколико она нису утврђена и Законом о ПИО.

Таква одредба је у супротности са одредбама члана 197. Устава Републике Србије, као и одредбама члана 190. Закона о  Војсци Србије, јер прописује ретроактивну примену Закона о ПИО у погледу већ стечених, односно остварених права по до тада важећим прописима.

Из истих разлога се предлаже и нови став 4., будући да су бројни случајеви у којима су војни осигураници покренули поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, који нису, и неће бити, окончани до почетка примене Закона о ПИО, због незаконитог и неажурног поступања Фонда СОВО, па би изостанак ове одредбе значио ретроактивно укидање тих права.

 

У Београду        УДРУЖЕЊЕ ВОЈНИХ

26. марта 2008. године     ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ