СУД ЧАСТИ

Суд части чине председник Суда и два члана од којих је начелно један из активног састава Војске Србије.Председника Суда бирају чланови Суда јавним гласањем. Суд части је надлежан да у случају повреде Кодекса клуба покреће поступак против члана Клуба који је извршио повреду Кодекса, да утврђује чињенице и доноси одлуку о обустављању поступка, односно о изрицању одговарајуће мере, као и да предлаже Скупштини Клуба преиспитивање одлука суда о озреченим мерама. Суд части своје одлуке доноси на седници већа Суда од тројице чланова већином гласова. Члан Суда части може бити разрешен на предлог Савета Клуба или најмање тридесет чланова Скупштине, а одлуку доноси Скупштина, тајним гласањем. Члан Суда части може бити разрешен на лични захтев.

Чланови: Брдар Владимир, Ђаковић Милан и Ђошан Милош